Yrke systemarkitekt

Systemarkitekter utformar arkitektur, komponenter, moduler, gränssnitt och data för flerkomponentssystem för att de ska uppfylla angivna krav.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Systemteori

  De principer som kan tillämpas på alla typer av system på alla hierarkiska nivåer, som beskriver systemets interna organisation, dess mekanismer för att upprätthålla identitet och stabilitet och uppnå anpassning och självreglering samt dess beroende och interaktion med miljön.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Maskinvaruplattformar

  Egenskaper av den hårdvarukonfiguration som krävs för att behandla programvaruprodukten.

 • Verktyg för databasutveckling

  Metoder och verktyg för att skapa en logisk och fysisk struktur för databaser, såsom logiska datastrukturer, diagram, modelleringsmetoder och enhetsrelationer.

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

Färdigheter

 • Tillämpa IT-systemteori

  Implementera principer för IT-systemteori för att förklara och dokumentera systemegenskaper som kan tillämpas överallt i andra system

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Anpassa programvara till systemarkitekturer

  Anpassa systemutformning och tekniska specifikationer i linje med programvarans arkitektur för att säkerställa integrationen och driftskompatibiliteten mellan komponenterna i systemet.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Utforma företagsarkitektur

  Analysera företagsstrukturen och utarbeta en logisk organisation av affärsprocesser och informationsinfrastruktur. Tillämpa principer och rutiner som hjälper organisationer att förverkliga sina strategier, reagera på störningar och uppnå sina mål.

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Skapa datamodeller

  Använda specifika tekniker och metoder för att analysera datakraven i en organisations affärsprocesser i syfte att skapa modeller för dessa data, t.ex. konceptuella, logiska och fysiska modeller. De olika modellerna har särskilda strukturer och format.

 • Förvärva systemkomponent

  Anskaffa hårdvara, programvara eller nätkomponenter som motsvarar andra systemkomponenter för att utvidga det och utföra nödvändiga uppgifter.

 • Hantera databas

  Använda system och modeller för databashantering, definiera databeroenden, använda frågespråk och databashanteringssystem för att utveckla och hantera databaser.

 • Utföra systemtestning

  Välja ut, utföra och följa prov på programvara eller maskinvara för att upptäcka systemfel både inom de integrerade systemenheterna, mellan olika grupper och systemet som helhet. Anordna tester såsom installationsprovning, säkerhetsprovning och provning av grafiska användargränssnitt.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

Source: Sisyphus ODB