Yrke systemintegrationskonsult

Systemintegrationskonsulter ger råd om sammanförande av olika system till interoperation inom en organisation för att möjliggöra datadelning och minska redundans.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

Färdigheter

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Säkerställa rätt dokumenthantering

  Säkerställa efterlevnad av standarder och regler för spårande och registrering inom dokumenthantering, t.ex. se till att ändringar identifieras, att dokumenten förblir läsbara och att inga föråldrade dokument används.

 • Hantera ändringar i IT-system

  Planera, realisera och övervaka systemförändringar och uppgraderingar. Underhålla tidigare systemversioner. Återställa till en säker äldre systemversion vid behov.

 • Verifiera formella IT-specifikationer

  Kontrollera algoritmers eller systems kapacitet, funktion och effektivitet för att se till att de överensstämmer med formella specifikationer.

 • Använda skriptprogrammering

  Använda specialiserade IKT-verktyg för att skapa en datakod som tolkas med hjälp av motsvarande körtidsmiljöer för att utvidga program och automatisera vanligt förekommande datoroperationer. Använda programmeringsspråk som stödjer denna metod såsom Unix Shells-skript, JavaScript, Python och Ruby.

 • Sköta om IT-systemkvaliteten

  Säkerställa korrekt funktion som fullt ut överensstämmer med specifika behov och resultat i fråga om utveckling, integration, säkerhet och övergripande förvaltning av IT-system.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • övervaka systemprestanda

  Mäta systemets tillförlitlighet och prestanda före, under och efter komponentinstallation och under drift och underhåll av systemet. Välja och använda verktyg och teknik för övervakning av prestanda, t.ex. särskild programvara.

 • Samråda med affärskunder

  Kommunicera med kunder i ett företags- eller affärsprojekt för att introducera nya idéer, få feedback och hitta lösningar på problem.

 • Optimera valet av IT-lösning

  Välja lämpliga lösningar på IKT-området beaktande av potentiella risker, fördelar och den övergripande effekten.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Tillämpa informationsäkerhetsprinciper

  Implementera policyer, metoder och regler för data- och informationssäkerhet för att efterleva principerna om sekretess, integritet och tillgänglighet.

 • Integrera data

  Kombinera data från källor för att ge en enhetlig bild av uppsättningen data.

 • Hålla sig à jour med de senaste informationssystemlösningarna

  Samla den senaste informationen om befintliga informationssystem som integrerar programvara och maskinvara samt nätverkskomponenter.

 • Definiera integrationsstrategi

  Specificera strategier för systemintegration, inbegripet tidsplan och processer som krävs för att kombinera komponenter i undersystem och system, hur komponenterna ska samverka samt risker som förknippas med integrationen.

Source: Sisyphus ODB