Yrke tågmästare

Tågmästare ansvarar för säkert utförande av alla operativa arbetsuppgifter ombord på passagerartåg utanför förarhytten, till exempel övervakning av säker öppning och stängning av tågets dörrar. De övervakar och säkerställer kontinuerligt passagerarnas säkerhet, särskilt vid tekniska problem och nödsituationer. De säkerställer operativ kommunikation med föraren och trafikledningspersonalen enligt definitionen i de operativa bestämmelserna. Om flera anställda tar hand om ett tåg ska de övervaka teamet av biljettkontrollörer. De tillhandahåller även kommersiella tjänster såsom biljettkontroll och biljettförsäljning samt stöd och information till passagerare och matserveringstjänster.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Tågrutter

  Känna till de viktigaste tågvägarna och snabbt kunna söka efter relevant information för att svara på kundernas frågor. Ge råd om potentiella genvägar och alternativa resvägar.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Spårvägsbestämmelser

  Känna till bestämmelserna för spårvägar och tillämpa dessa bestämmelser i den dagliga driften av spårvagnstransporter. Se till att normerna uppfylls i fråga om skydd av passagerarnas välbefinnande och av spårvägbolaget.

Färdigheter

 • Se till att rutiner för säker körning införs

  Etablera principer och normer för säker körning hos personalen. Sprida information om säkra körmetoder till personalen och se till att dessa används vid transporter.

 • Hjälpa passagerare i nödsituationer

  Hjälpa tågpassagerare i nödsituationer i enlighet med fastställda rutiner för att säkerställa deras säkerhet; minimera skador till följd av oväntade situationer.

 • Säkerställa passagerarnas komfort

  Säkerställa tågpassagerarnas säkerhet och komfort; hjälpa passagerare vid på- och avstigning med hjälp av mekaniska hjälpmedel om nödvändigt. Svara på passagerarnas önskemål och sträva efter maximal kundnöjdhet.

 • Vidarebefordra rapporter från passagerare

  Vidarebefordra information från passagerare till överordnade. Tolka passagerarnas krav och följa upp förfrågningar.

 • Ta hand om passagerares tillhörigheter

  Hantera passagerares tillhörigheter; hjälpa äldre eller fysiskt funktionshindrade resenärer genom att bära deras bagage.

 • Använda elektroniska betalningsterminaler

  Använda elektroniska betalningsterminaler för att inhämta betalningar med kredit- eller betalkort från resenärer.

 • Använda kommunikationssystem för järnväg

  Använda järnvägskommunikationssystem; framföra meddelanden via högtalarsystemet eller kommunicera med den centrala tågledningen.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Besvara frågor om tågtrafik

  Svara på alla frågor som kunder kan ha om transporttjänsterna på ett tåg. Konduktören behöver ha breda kunskaper rörande allt från biljettpriser, tidtabeller och tågtjänster till lösenord och webbtjänster osv.

 • Hjälpa rörelsehindrade passagerare

  Använda lämpliga säkerhetsförfaranden för att manövrera hissar och säkerställa tillgången till rullstolar och andra hjälpmedel samt hjälpa resenärer som har fysiska funktionsnedsättningar.

 • övervaka tågtidtabeller

  Se till att tågtidtabeller följs, dvs. att tågen inte lämnar stationen för sent eller för tidigt. Övervaka och reglera tågens avgång och ankomst för att undvika att tåg anländer för sent eller för tidigt.

 • Sköta växelkassa

  Hantera växelkassa för mindre kostnader och transaktioner som krävs för den dagliga driften av ett företag.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Kommunicera tydligt med passagerarna

  Tala tydligt när du vänder dig till passagerare; kommunicera information rörande deras reseprogram. Framföra meddelanden till passagerare när de närmar sig destinationen.

 • Kontrollera biljetter ombord på järnvägsvagnarna

  Kontrollera biljetter och resehandlingar i järnvägsvagnarna under resan. Upprätthålla den fysiska stabiliteten och serviceinställningen vid inspektioner.

 • Kontrollera järnvägsvagnar

  Kontrollera att järnvägsvagnarna är rena innan en tågresa påbörjas. Se till att ombordtjänster och underhållning (i förekommande fall) fungerar vid behov.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Sälja tågbiljetter

  Sälja tågbiljetter till järnvägsresenärer med hänsyn till destinationer, tidtabeller och tillgängliga rabatter. Kontrollera att olika typer av biljetter är giltiga.

 • Kontrollera öppning och stängning av tågdörrar

  Kontrollera öppning och stängning av tågdörrar under stopp. Säkerställa och vidta säkerhetsåtgärder för passagerare som stiger på och av tåget. Se till att utrustningen, tågdörrarna och manöverenheterna fungerar korrekt.

Source: Sisyphus ODB