Yrke tank- och bulkbilsförare, betong

Tank- och bulkbilsförar (betong) kör och hanterar betonglastbilar från fabriker till objekt och hanterar pumpar som matar ut betongen på plats. De rengör och utför underhåll på lastbilen och dess mekaniska delar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av betongpumpar

  De maskiner som pumpar flytande betong, t.ex. ramppump, som används i stora byggprojekt eller radpumpar som vanligtvis används i småskaliga arbeten.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

Färdigheter

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Använda betongpumpar

  Sköta fjärrkontrollen till robotarmen på en betongpump och samtidigt övervaka hällningsprocessen.

 • Köra tunga byggfordon

  Köra tunga byggfordon som används i byggbranschen. Lasta eller lossa utrustningen på låglastare. Försiktigt köra utrustningen på allmän väg vid behov.

 • Rengöra betongpumpar

  Avlägsna kvarvarande betong från rör och pumpar efter användning och rengöra utrustningen med vatten.

 • Installera betongpumpar

  Placera lastbilen eller släpfordonet på rätt plats, justera stödbenen så att pumparna står stabilt, ansluta slangar till maskinens utlopp (i förekommande fall), montera robotarmen och konfigurera pumparna. När elektriska pumpar används ska dessa kopplas till elnätet. Beakta olika faktorer som huruvida marken sluttar och markens bärkapacitet.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Säkra tung byggutrustning

  Säkra tung utrustning, till exempel tornkranar eller betongpumpar, före, under och efter användning för att förhindra skador på maskinerna, arbetsstyrkan eller byggarbetsplatsen. Vidta försiktighetsåtgärder, till exempel i form av att dra in robotarmarna på betongpumpar eller att återföra kroken till kranbjälken.

 • Montera isär betongpumpar

  Montera isär alla betongpumpsdelar, t.ex. röret och robotarmen, och förbereda den mobila betongpumpen för vägtrafik.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Testa markens bärkraft

  Testa markens kapacitet att bära belastningen den utsätts för innan tunga konstruktioner såsom lyftkranar uppförs eller tunga fordon körs på platsen.

 • Manövrera betongslang

  Manövrera betongslangen under tiden pumpen arbetar. Se till att sprida och fördela betongen på ett effektivt och säkert sätt.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

Source: Sisyphus ODB