Yrke teatermålare

Teatermålare dekorerar scener för liveföreställningar. De använder många olika hantverks- och målartekniker som till exempel figurmålning, landskapsmålning och trompe-l'œil för att skapa övertygande scener. Deras arbete bygger på konstnärliga visioner, skisser och bilder. De arbetar i nära samarbete med formgivare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Underhålla verkstadsutrymmet

  Se till att verkstadsutrymmet är i funktionsdugligt skick och hålls rent.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • överföra design

  Överföra formgivningar till specifika material.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Använda tekniker för genremålning

  Använda genrespecifik eller akademisk målnings- och ritningsteknik.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Anpassa teaterdekor

  Anpassa och flytta teaterdekor under repetitioner och föreställningar.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Måla dekor

  Måla dekor och scenrekvisita.

 • Underhålla teaterdekor

  Sätta upp, kontrollera, underhålla och reparera scener och dekor.

 • Underhålla teaterutrustning

  Kontrollera, underhålla och reparera verktyg och maskineri som används för scenändamål, t.ex. belysningsutrustning, scenkulisser eller scenändringsmaskineri.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Fastställa metoder för dekormålning

  Definiera målningsmetoder och -material.

Source: Sisyphus ODB