Yrke teckenspråkslärare

Teckenspråkslärare undervisar icke-åldersspecifika elever i teckenspråk. De lär ut teckenspråk till elever både med och utan särskilda utbildningsbehov, t.ex. dövhet. De organiserar sina lektioner med hjälp av olika lektionsmaterial, arbetar interaktivt med gruppen samt bedömer och utvärderar deras individuella framsteg genom uppgifter och prov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för språkundervisning

  De metoder som används för att undervisa elever/studenter i främmande språk, såsom audiolingual, kommunikativ språkundervisning (CLT) och språkfördjupning (språkbad).

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Pedagogiskt material för särskilda behov

  Material som används av en speciallärare för att utbilda elever i klassen med särskilda behov, specifikt verktyg som sensoriska hjälpmedel och hjälpmedel som stimulerar motorik.

 • Hörselnedsättning

  Nedsatt förmåga att naturligt urskilja och bearbeta ljud.

 • Utbildning för elever med särskilda behov

  De undervisningsmetoder, den utrustning och de miljöer som används för att stödja elever med särskilda behov i skolan eller samhället.

 • Kommunikation vid hörselnedsättning

  Fonologiska, morfologiska och syntaktiska aspekter och egenskaper hos mänsklig kommunikation för personer med hörselnedsättning.

 • Teckenspråk

  Ett kommunikationssystem med visuella gester och skyltar som används av personer med hörselnedsättning.  

 • Hörselförlust

  Uttryck, orsaker och symtom på hörselnedsättning, dvs. den delvisa eller totala oförmågan att höra ljud.

 • Kommunikationsnedsättningar

  Störning i en persons förmåga att förstå, bearbeta och dela begrepp på olika sätt, t.ex. verbalt, icke-verbalt eller grafiskt vid språk-, hörsel- och talkommunikation.

Färdigheter

 • Undervisa i språk

  Undervisa elever i ett språks teori och praktik. Använda ett brett spektrum av undervisnings- och inlärningstekniker för att främja läs- och skrivskicklighet samt förmåga att lyssna och tala på språket.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Undervisa i teckenspråk

  Undervisa elever med nedsatt hörsel i teckenspråkets teori och praktik, i synnerhet vad gäller att förstå, använda och tolka tecken.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

Source: Sisyphus ODB