Yrke tekniker, elektromekanik

Tekniker inom elektromekanik samarbetar med elektromekanikingenjörer vid utveckling av elektromekanisk utrustning. De ansvarar för framställning, installation, provning, övervakning och underhåll av elektromekanisk utrustning, kretsar och system. De testar dessa med hjälp av testinstrument såsom oscilloskop och voltmetrar. De använder även utrustning och handverktyg för att reparera elektromekanisk utrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektriska drivsystem

  Elektromekaniska system som använder elektriska motorer för att kontrollera elektriska maskiners rörelser och processer.

 • Elektriska maskiner

  Elektriska apparater som kan omvandla mekanisk energi till elenergi (generatorer), elenergi till mekanisk energi (motorer) och ändra spänningsnivån hos en AC eller växelström (transformatorer).

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Elmotorer

  Motorer som omvandlar elenergi till mekanisk energi.

 • Bestämmelser för elektrisk utrustning

  De nationella och internationella regler som rör användning och tillverkning av elektrisk utrustning på fabriksgolvet. Dessa regler inbegriper bestämmelser och riktlinjer för bland annat allmän riskhantering, tillverkning av elektrisk utrustning, provning av elektrisk utrustning, installation av elektrisk utrustning, varningsmärkning och certifikat.

Färdigheter

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Montera elektromekaniska system

  Montera ihop elektromekanisk utrustning och elektromekaniska maskiner enligt specifikationerna.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Testa elektromekaniska system

  Testa elektromekaniska system, maskiner och komponenter med användning av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemprestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Förbereda delar för sammanfogning

  Förbereda arbetsstycken av metall eller andra material för sammanfogning genom att rengöra dem, kontrollera att mått stämmer med den tekniska ritningen och märka upp styckena där de ska sammanfogas.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

Source: Sisyphus ODB