Yrke tekniker, mikroelektronik

Tekniker inom mikroelektronik samarbetar med mikroelektronikingenjörer vid utarbetande av små elektroniska apparater och komponenter såsom mikroprocessorer, minneschips och integrerade kretsar för maskiner och motorstyrenheter. De ansvarar för framställning, provning och underhåll av mikroelektroniska system och apparater.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mikrosensorer

  Produkter med en storlek mindre än 1 mm som kan omvandla en icke-elektrisk signal, t.ex. temperatur, till en elektrisk signal. På grund av sin storlek erbjuder mikrosensorer bättre noggrannhet, intervall och känslighet jämfört med större sensorer.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Integrerade kretsar

  Elektroniska komponenter bestående av en uppsättning elektroniska kretsar placerade på halvledarmaterial, t.ex. kisel. Integrerade kretsar kan bestå av flera miljarder elektroniska komponenter i mikroformat och är en av grundkomponenterna i elektronisk utrustning.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mikroprocessorer

  Datorprocessorer i mikroskala som integrerar centralprocessorn på ett enda chip.

 • Mikrotillverkning

  Tillverkning av nano-, mikro- och mesoskalesystem och komponenter med en storlek på mellan 1 µm och 1 mm. Behovet av precision i mikroskala gör att det krävs tillförlitlig utrustning för visuell anpassning, till exempel system med jonstrålar och stereoelektroniska mikroskop, samt precisionsverktyg och -apparater, exempelvis gripanordningar i mikroformat. I tillverkningen av mikrosystem används tekniker för dopning, tunna filmer, etsning, bondning, mikrolitografi och polering.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik är en underdisciplin inom elektronik och rör studier, design och tillverkning av små elektroniska komponenter som mikrochips.

 • Testmetoder för elektronik

  Testprotokoll som möjliggör olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter. Dessa test omfattar provning av elektriska egenskaper såsom spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans samt provning av specifika elektroniska komponenter såsom elektronrör, halvledare, integrerade kretsar och batterier. Dessa provningar omfattar visuell kontroll, funktionstest, miljöprovning och säkerhetstest.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

Färdigheter

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Löda elektronik

  Sköta och använda lödningsverktyg och lödjärn som levererar höga temperaturer för att smälta lödmetall och foga samman elektroniska komponenter.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Testa mikroelektronik

  Testa mikroelektronik med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Montera mikroelektronik

  Bygga mikroelektronik med hjälp av mikroskop, pincetter eller så kallade ”pick-and-place”-robotar såsom SMT-maskiner. Skära substrat från kiselskivor och sammanfoga komponenter på ytan genom lödning och limning. Sammanfoga kabeltrådarna genom särskild trådbondning samt försegla och kapsla in mikroelektroniken.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

Source: Sisyphus ODB