Yrke tekniker, riskavfall

Tekniker (riskavfall) bortskaffar material som är lättantändliga, korroderande, reaktiva, giftiga eller har någon kombination av ovannämnda farliga egenskaper eller som har varit i kontakt med sådana material. De avlägsnar sådant avfall från industrianläggningar eller hushåll och transporterar det till en hanteringsanläggning för att säkra deras hantering och bortskaffande i enlighet med bestämmelser. De kan även ge råd om korrekt hantering av farligt avfall och bistå vid sanering av spill av farligt avfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transport av farliga material

  Föreskrifter och säkerhetsförfaranden som används vid transport av farliga material och produkter såsom farligt avfall, kemikalier, sprängämnen och brännbart material.

 • Hantering av farligt avfall

  Metoder som används vid hantering och bortskaffande av farligt avfall, t.ex. asbest, farliga kemikalier, olika föroreningar och smittämnen, samt kunskap om relaterade miljölagar och -regler.

 • Typer av farligt avfall

  Olika typer av avfall som utgör en risk för miljön eller allmänhetens hälsa och säkerhet, t.ex. radioaktivt avfall, kemikalier och lösningsmedel, elektronik och avfall som innehåller kvicksilver.

 • Lagring av farligt avfall

  Föreskrifter och förfaranden rörande förvaring av material och ämnen som utgör en hälso- och säkerhetsrisk.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Avfallsegenskaper

  Sakkunskap om olika typer, kemiska formler och andra egenskaper hos fast, flytande och farligt avfall.

 • Bestämmelser för kontaminationsexponering

  Bestämmelserna om exponering för förorenade material eller en farlig miljö som reglerar åtgärderna i samband med riskbedömning, minimering av ytterligare exponering, karantän och behandling av exponerade personer.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Avlägsna kontaminerade material

  Avlägsna material och utrustning som är kontaminerade med farliga ämnen för att skydda omgivningen från vidare kontaminering samt hantera eller bortskaffa de förorenade materialen.

 • Bedöma förorening

  Analysera belägg för kontaminering. Ge råd om hur dekontaminering kan gå till.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Skaffa undan farligt avfall

  Bortskaffa farliga material såsom kemiska eller radioaktiva ämnen i enlighet med miljö- och arbetsmiljöbestämmelser.

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Lagra kontaminerade material

  Packa och lagra material som utgör en risk för människors hälsa och säkerhet på grund av förorening, och avvakta bortskaffande eller behandling, på ett sätt som överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Avlägsna föroreningar

  Använda kemikalier och lösningsmedel för att avlägsna föroreningar från produkter eller ytor.

Source: Sisyphus ODB