Yrke teknisk kommunikatör

Tekniska kommunikatörer utarbetar tydlig, koncis och professionell kommunikation från produktutvecklare till användare av produkter, exempelvis onlinehjälp, bruksanvisningar, vitböcker, specifikationer och industrivideor. De analyserar produkter, lagstadgade krav, marknader, kunder och användare i detta syfte. De utvecklar informations- och mediekoncept, standarder, strukturer och programverktygsstöd. De planerar processer för innehållsskapande och medieproduktion, utarbetar skriftligt, grafiskt, video- eller annat innehåll, genererar medieuppmärksamhet, lanserar informationsprodukter och tar emot återkoppling från användare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Dokumentationstyper

  Egenskaper hos intern och extern dokumentation som gäller en produkts livscykel och specifikt innehåll i dokumentationen.

 • Innehållsutvecklingsprocesser

  Den specialiserade teknik som används för att utforma, skriva, sammanställa, redigera och organisera digitalt innehåll, som t.ex. text, grafik och videor för publicering.

 • Publiceringsmetod

  Metoder, regler, medier och verktyg för att publicera innehåll från innehållshanteringssystem i enskilda källor eller över medier.

 • Riskanalys av produktanvändning

  Metoder för att analysera produktrelaterade risker i kundmiljöer, deras omfattning, konsekvenser och sannolika resultat, i syfte att mildra riskerna med hjälp av varningsmeddelanden, säkerhetsinstruktioner och underhållssupport.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Metoder för visuell presentation

  Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

Färdigheter

 • Ta fram dokumentation i enlighet med rättsliga krav

  Skapa professionellt skrivet innehåll som beskriver produkter, tillämpningar, komponenter, funktioner eller tjänster i enlighet med rättsliga krav och interna eller externa standarder.

 • Utveckla it-säkerhetsinformation

  Skapa varningsmeddelanden som dialogrutor, inbäddade meddelanden, aviseringar eller ballonger som varnar användaren om ett tillstånd som kan orsaka framtida problem samt tillhandahålla standardenlig säkerhetsinformation genom att bruka internationella signalord.

 • Tillämpa IT-terminologi

  Använda särskilda IT-termer på ett systematiskt och konsekvent sätt för dokumentering och kommunikation.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Samla in teknisk information

  Tillämpa systematiska undersökningsmetoder och kommunicera med berörda parter för att hitta specifik information och utvärdera undersökningens resultat för att bedöma informationens relevans, tillhörande tekniska system och utveckling.

 • Integrera innehåll i utdatamedia

  Sammanställa och integrera medie- och textinnehåll i online- och offlinesystem för publicering och distribution. Det kan exempelvis handla om webbplatser, plattformar, tillämpningsprogram och sociala medier.

 • Hantera metadata i innehåll

  Tillämpa metoder och förfaranden för innehållshantering för att definiera och använda metadatakoncept, t.ex. data för skapande, för att beskriva, organisera och arkivera innehåll såsom dokument, video- och ljudfiler, applikationer och bilder.

 • Sammanställa innehåll

  Hämta, välja och organisera innehåll från specifika källor, i enlighet med kraven för de producerande medierna, såsom trycksaker, webbaserade applikationer, plattformar, webbplatser och video.

 • Tillämpa verktyg för utveckling av innehåll

  Använda specialiserade verktyg för innehållsutveckling, till exempel innehålls- och terminologihanteringssystem, översättningsminnessystem, språkkontrollfunktioner och redigeringsprogram för att ta fram, sammanställa och omvandla innehåll i enlighet med fastställda standarder.

 • Utföra innehållskvalitetssäkring

  Validera innehållet genom att se över det utifrån formell och funktionell kvalitet, användbarhet och tillämpliga standarder.

 • Identifiera it-användares behov

  Fastställa behov och krav hos användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i ett specifikt system genom tillämpning av analysmetoder, till exempel målgruppsanalys.

 • Hantera informationskällor

  Identifiera relevanta interna och externa informationskällor och -leverantörer. Organisera informationsarbetsflödet och ange vilken typ av information som ska levereras.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

Source: Sisyphus ODB