Yrke telekomanalytiker

Telekomanalytiker granskar, analyserar och utvärderar en organisations behov och system på telekommunikationsområdet. De tillhandahåller utbildning i telekommunikationssystemets egenskaper och funktioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anskaffning av nätverksutrustning

  Produkter som finns tillgängliga från leverantörer av nätverksutrustning och metoder för att välja ut och upphandla utrustningen.

 • Mikrovågsteknik

  De tekniker som används för överföring av information eller energi via elektromagnetiska vågor mellan 1000 och 100 000 MHz.

 • Principer för elektroniska enheter

  Studiet av elektrisk energi, specifikt elektroner, styrning och elektricitetens väsentliga principer i relation till integrerade kretsar och elektriska system.

 • It-kommunikationsprotokoll

  Regelsystemet som möjliggör utbyte av information mellan datorer eller andra apparater via datornät.

 • Direktval

  Telekommunikationstjänst som tillhandahåller ett företag en serie telefonnummer för internt bruk, till exempel individuella telefonnummer för varje anställd eller varje arbetsstation. Med hjälp av direktval behöver företag inte en separat linje för varje uppkoppling.

 • Elektromagnetism

  Studiet om elektromagnetiska krafter och samspelet mellan elektriska och magnetiska fält. Samspelet mellan elektriskt laddade partiklar kan skapa magnetfält med ett visst omfång eller en viss frekvens och elektricitet kan genereras genom förändringar som sker i detta magnetfält.

 • Telekommunikationsfördelning

  Metod för att ge ett stort antal kunder tillgång till nätverk med ett mindre antal anslutningskomponenter genom att gruppera anslutningar samt dela på anslutningskretsar och -frekvenser.

 • Teori om analog elektronik

  Teorin baserad på analoga kretsar där volymerna (spänning eller ström) kontinuerligt varierar över tiden.

Färdigheter

 • Sköta samtalsfördelningssystem

  Fastställa tilldelningsmetoder (som ofta används på teletjänstcentraler) för att ge kunder bästa möjliga service genom att koppla dem till den mest lämpliga representanten.

 • Tillhandahålla IT-systemutbildning

  Planera och genomföra utbildning av personal i system- och nätfrågor. Använda sig av utbildningsmaterial, utvärdera och rapportera om lärandeprocessen för praktikanter.

 • Tillhandahålla användardokumentation

  Utveckla och organisera spridningen av strukturerade dokument för att hjälpa personer som använder en viss produkt eller ett visst system, t.ex. skriftlig eller visuell information om ett ansökningssystem och hur det kan användas.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Sköta elektroniska mätinstrument

  Sköta en mängd olika instrument som används för att mäta elektroniska egenskaper hos systemkomponenter, t.ex. mätare för optisk potential, fibereffektmätare, digitala effektmätare och multimetrar.

 • Använda session border controller

  Hantera samtal under ett givet VoIP-möte och garantera säkerheten och kvaliteten på tjänsterna genom att sköta en session border controller (SBC).

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Installera övervakare för processtyrning

  Planera och införa ett system med övervakare för kontroll av vissa processer i en organisation eller ett system.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Kalibrera elektroniska instrument

  Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

 • Uppgradera inbyggd programvara

  Uppdatera grundläggande eller integrerad programvara som ingår i anordningar, nätkomponenter och inbäddade system.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Sköta abonnentväxel

  Hantera abonnentväxel (PBX), ett telekommunikationssystem inom en organisation som växlar samtal mellan användare på lokala linjer. Samtidigt möjliggör systemet alla användare att dela externa telefonlinjer.

Source: Sisyphus ODB