Yrke tidningsredaktör

Tidningsredaktörer avgör vilka nyhetsberättelser som är intressanta och ska tas med i tidningen. De fördelar teman mellan journalister. Tidningsredaktörer bestämmer längden på varje nyhetsartikel och var den kommer att publiceras i tidningen. De ser även till att tidningar är färdiga för publicering i tid.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Presslagstiftning

  Lagar som gäller licensiering av böcker och yttrandefrihet i alla medieprodukter.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Kontrollera historier

  Söka upp och undersöka historier via kontakter, pressmeddelanden och andra medier.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

 • Respektera kulturella preferenser

  Vara medveten om olika kulturella preferenser i framtagandet av produkter och koncept för att undvika att förolämpa särskilda personer eller grupper. Försöka nå en så bred målgrupp som möjligt.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Säkerställa enhetlighet mellan publicerade artiklar

  Se till att artiklar är förenliga med tidningens, tidskriftens eller magasinets genre och tema.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Inrätta en redaktionskommitté

  Skapa en översikt för varje publikation och nyhetssändning. Fastställa vilka händelser som ska tas upp och längden på dessa artiklar och inslag.

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Delta i redaktionsmöten

  Delta i möten med redaktörers- och journalistkollegor för att diskutera möjliga ämnen och fördela uppgifterna och arbetsbördan.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

Source: Sisyphus ODB