Yrke tillsynssamordnare, rörledningar

Tillsynssamordnare på området rörledningar spårar, sammanställer och sammanfattar alla överensstämmelserelaterade aktiviteter inom rörledningsinfrastruktur och rörledningsområden. De ser till att arbetet utförs inom ramen för gällande regelverk. De strävar efter att utveckla och genomföra efterlevnadsstrategier och rekommenderar olika sätt att minimera risker. De inspekterar områden, samlar in bevis och rapporterar till ledningen om behov av efterlevnadsåtgärder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för rörledningstransport

  Ha kunskap om de bestämmelser som gäller för rörledningstransport och deras tillämpning på olika rörledningsområden. Tillämpa bestämmelser för transport via rörledning/pipeline vid byggnation av nya anläggningar.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Säkerhetskrav för varutransport via rörledning

  Känna till de säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att undvika olyckor vid transport av varor via rörledningar. Säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas vid transport av olja och petroleumbaserade produkter, olefin, ammoniak, koldioxid, väte och andra ämnen.

Färdigheter

 • Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Analysera databasinformation för rörledningar

  Hämta och analysera olika typer av uppgifter hämtade från databasernas hos rörledningsföretag. Analysera information om bland annat risker, nyckeltal för projektledning, transporttider för gods och förfaranden för säkerhetskopiering av dokument.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Kombinera kunskap från flera olika områden

  Kombinera insatser och överväganden från en rad olika områden (t.ex. teknik, design, ingenjörskunskap, socialt) i utvecklingen av projekt eller i det dagliga arbetet.

 • Utföra test på rörledningsinfrastruktur

  Utföra test på rörledningar, dvs. kontrollera om det finns kontinuerligt flöde av material genom dem, undersöka läckage och bedöma om rörledningens placering är lämplig.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Följa upp prioriteringar för rörledningsinfrastruktur

  Genomföra uppföljning av prioriterade åtgärder i rörledningsinfrastrukturen, till exempel säkerställa fullständig täckning, tjänsteöverensstämmelse och vidta underlättande åtgärder.

 • Följa checklistor

  Följa checklistor och se till att alla punkter följs.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

  Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

Source: Sisyphus ODB