Yrke tornkranförare

Tornkranförare arbetar med tornkranar, höga balanskranar som består av en horisontell arm monterad på en vertikal mast och försedd med nödvändiga motorer och en lyftkrok som är fäst vid armen. De styr kranen från en styrhytt eller med hjälp av radiostyrning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Lastdiagram för kranar

  Förstå lastdiagram för kranar, som i detalj beskriver kranens egenskaper och hur dess lyftförmåga varierar beroende på avstånd och vinkel.

Färdigheter

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Använda tornkran

  Använda en tornkran, en hög kran som används för att lyfta tunga laster. Kommunicera med riggaren via radio och använda gester för att samordna rörelsen. Se till att kranen inte överbelastas och ta hänsyn till väderförhållanden.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Säkra tung byggutrustning

  Säkra tung utrustning, till exempel tornkranar eller betongpumpar, före, under och efter användning för att förhindra skador på maskinerna, arbetsstyrkan eller byggarbetsplatsen. Vidta försiktighetsåtgärder, till exempel i form av att dra in robotarmarna på betongpumpar eller att återföra kroken till kranbjälken.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

Source: Sisyphus ODB