Yrke trädgårdsanläggare / trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare utför praktiska arbeten och hjälparbeten på plantskolor eller i växthus för produktion av trädgårdsprodukter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Driva upp plantor

  Fastställa behovet av odlingsverksamhet och sköta odling, underhåll, bevattning och sprutning av växterna och träden antingen manuellt eller med lämplig utrustning, med hänsyn till växtarter och i enlighet med säkerhetskraven.

 • Odla växter

  Genomföra växtodlingsaktiviteter. Utföra en tillväxtkontroll med hänsyn till de villkor som gäller för en viss växttyp.

 • Utföra gödsling

  Utföra gödslingsuppgifter för hand eller med hjälp av lämplig utrustning i enlighet med gödslingsanvisningar, med beaktande av miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser och -förfaranden.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Föröka växter

  Genomföra förökningsaktiviteter genom att tillämpa lämpliga förökningsmetoder såsom ympning av sticklingar eller generativ förökning beroende på typ av växt. Genomföra förökningskontroll med hänsyn till föreskrivna villkor för en viss växttyp.

 • Beskära växter

  Beskära växter med lämpliga verktyg för olika ändamål, som underhållsbeskärning, beskärning för tillväxt, beskärning för fruktbildning, beskärning av knoppar och mängdminskning.

 • Sköta växthuset

  Utföra underhållsarbete på växthus. Tvätta växthusfönster, rensa avlopp och rännor.

 • Förbereda planteringsyta för plantering

  Förbereda planteringsyta och jord för plantering genom gödsling, marktäckning och ogräsbekämpning. Ta hänsyn till förhållandena i området, jorden och anläggningstypen.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

 • Underhålla trädgårdsutrustning

  Utföra dagligt underhåll på verktyg och utrustning samt rapportera allvarliga fel till en överordnad chef.

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Använda trädgårdsutrustning

  Använd trädgårdsutrustning som klippningsmaskiner, sprututrustning, slåttermaskiner, motorsågar, i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Source: Sisyphus ODB