Yrke trädgårdsdesigner

Trädgårdsdesigner projekterar och skapar offentliga platser utomhus, landmärken, strukturer, parker, trädgårdar och privata trädgårdar för att uppnå miljömässiga, sociala och estetiska resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Instrument för landskapsarkitektur

  Instrument, verktyg, symboler och terminologi som används i ritningar och specifikationer för landskapsarkitektur samt lagar och bestämmelser som reglerar landskapsarkitektur och -design.

 • Landskapsanalys

  Analysmetoder och beräkningsmetoder som används vid utformningen av utomhusutrymmen.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Landskapsarkitektur

  Principer och förfaranden för planering och utformning av utomhusområden.

Färdigheter

 • Göra korrekta ritningar

  Göra korrekta tekniska ritningar i skala från skisser, ritningar och muntliga instruktioner.

 • Bekämpa skadegörare

  Genomföra sprutningsåtgärder mot skadedjur och sjukdomar i enlighet med den nationella branschens och kundernas krav. Sprida gödselvatten och gödselmedel i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna.

 • Ge råd åt entreprenörer

  Ger råd åt entreprenörer om hur planer ska tolkas och rekommendera ändringar när så är nödvändigt.

 • Utföra studier och fältundersökningar

  Planera och utföra studier och fältundersökningar efter behov. Inspektera landskap med hjälp av etablerade metoder och förfaranden.

 • Leda projekt för landskapsdesign

  Förbereda utvecklingen av parker, rekreationsområden och landskapsarkitektur i anslutning till vägar. Utarbeta koncept, ritningar och specifikationer för sådana projekt och uppskatta kostnaderna.

 • Utarbeta arkitektplaner

  Utarbeta en översiktsplan för byggplatser och landskapsplanteringar. Utarbeta detaljerade utvecklingsplaner och specifikationer i enlighet med tillämplig lagstiftning. Analysera de privata utvecklingsplanerna med avseende på deras riktighet, lämplighet och efterlevnad av lagstiftning.

 • Granska tillstånd för byggplaner

  Se över planer för överensstämmelse med koder och tillstånd för konstruktion.

 • Granska projektbestämmelser

  Inspektera projekt för reglering och specificering av kravefterlevnad. Formulera rekommendationer till befintliga specifikationer och planer.

 • Utföra insatser för att bekämpa ogräs

  Genomföra besprutningar för att bekämpa ogräs och växtsjukdomar i enlighet med nationella branschkrav och kundkrav.

 • Skapa nya landskapsdesigner

  Använda kreativa idéer för att utforma landskapsprojekt genom att ta fram designkoncept, ritningar och skisser. Designplanerna kan bestå av parker, motorvägar eller gångvägar med målet att utforma en funktionell allmän plats.

 • Ge råd till arbetsledare

  Ge råd till arbetsledare om problem, ändringar eller förslag till effektivare reglering eller utvecklingsverksamhet.

Source: Sisyphus ODB