Yrke trådbussförare

Trådbussförare kör trådbussar eller spårbussar, tar emot betalningar och tar hand om passagerarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Elektrisk drift av trådbussar

  Förstå den elektriska driften av en trådbuss, inklusive användningen av två ledningar och poler för att sluta bussens elektriska krets.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Mekaniska system i trådbussar

  Förstå mekaniken i trådbussar för att kunna rapportera eventuella funktionsfel till tekniker och berörda parter. Känna till att trådbussar på grund av sina elmotorer är effektivare än dieselmotorer när det gäller att skapa vridmoment vid start, vilket är en fördel när man kör uppför branta kullar. Till skillnad från förbränningsmotorer drar elmotorer energi som kommer från en central anläggning och kan överbelastas under korta perioder utan att ta skada.

 • Kännedom om transportmiljön

  Känna till den lokala transporttopografin, inklusive vägar, särskilt utsatta trafikplatser och alternativa rutter för att nå en destination. Använda kunskap för att framföra fordon till destinationen på ett så tids- och bränsleeffektivt sätt som möjligt, och minimera säkerhetsrisker.

Färdigheter

 • Köra i stadsområde

  Framföra fordon i stadsområden. Tolka och förstå transitskyltar i en stad, trafikreglerna och tillhörande allmänna fordonskonventioner i ett stadsområde.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

 • Rengöra vägfordon

  Rengöra och underhålla skåpbilar, bussar och andra vägfordon för att garantera säkra driftsförhållanden.

 • Följa regelverk för att köra trådbuss

  Följa stadens alla officiella policyer och rutiner för trådbusstrafik i stadsområden.

 • Bibehålla koncentration under långa perioder

  Bibehålla koncentrationen under en lång period för att kunna göra korrekta bedömningar och fatta lämpliga beslut.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Se till att fordon är i körbart skick

  Hålla fordonet rent och i trafiksäkert skick. Säkerställa regelbundet underhåll av fordonet och vid behov tillhandahålla giltiga officiella handlingar såsom licenser och tillstånd.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Se till att fordon är utrustade med tillgänglighetsutrustning

  Se till att fordonet är utrustat med tillgänglighetsutrustning såsom rullstolslyft, säkerhetsbälten, fasthållningsdon samt rullstolslås eller remmar.

 • Följa arbetsschema för transport

  Följa den tidtabell för tilldelade arbetsuppgifter som tagits fram av transportföretaget.

 • Sätta passagerarna i centrum

  Transportera passagerare till deras destination på ett säkert sätt och i tid. Tillhandahålla korrekt kundservice; informera passagerarna vid oväntade situationer eller andra incidenter.

 • Klara att sitta under långa perioder

  Ha tålamodet att förbli sittande under långa perioder; bibehålla en lämplig och ergonomisk hållning när man sitter.

 • Utföra tjänster på ett smidigt sätt

  Anpassa tjänsteperspektivet när omständigheterna förändras.

 • Kommunicera tydligt med passagerarna

  Tala tydligt när du vänder dig till passagerare; kommunicera information rörande deras reseprogram. Framföra meddelanden till passagerare när de närmar sig destinationen.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Hjälpa rörelsehindrade passagerare

  Använda lämpliga säkerhetsförfaranden för att manövrera hissar och säkerställa tillgången till rullstolar och andra hjälpmedel samt hjälpa resenärer som har fysiska funktionsnedsättningar.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

Source: Sisyphus ODB