Yrke trafiklärare, bil

Trafiklärare (bil) undervisar i teori och praktik för säker bilkörning i enlighet med gällande föreskrifter. De hjälper eleverna att utveckla de färdigheter som krävs för busskörning och förbereder dem för teori- och körprovet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska komponenter i fordon

  Känna till mekaniska komponenter i fordon samt identifiera och lösa potentiella funktionsfel.

 • Fordonstyper

  Informationsområde som särskiljer uthyrningsbyråers klassificeringssystem som innehåller fordonstyper och -klasser, deras funktion och komponenter.

 • Bilars manöverreglage

  Funktionen av specifik bilutrustning, t.ex. manövrering och hantering av koppling, gasreglage, belysning, instrumentering, växelsystemet och bromsar.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Se till att fordon är i körbart skick

  Hålla fordonet rent och i trafiksäkert skick. Säkerställa regelbundet underhåll av fordonet och vid behov tillhandahålla giltiga officiella handlingar såsom licenser och tillstånd.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Ställa diagnos på fordonsproblem

  Diagnostisera problem hos fordon och bedöma nödvändiga insatser och kostnader för att lösa dem.

 • Ha kontroll över fordonets prestanda och beteende

  Förstå och förutse ett fordons prestanda och beteende. Omfattar faktorer som stabilitet i sidled, acceleration och bromssträcka.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Ta till sig ny teknik i bilar

  Ta till sig ny teknik i bilar; vara förtrogen med funktionen av system och utföra felsökning.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Undervisa i körteknik

  Instruera elever om hur man kör ett fordon som en buss, taxi, lastbil, motorcykel eller traktor på ett säkert sätt, öva på mekaniska åtgärder på vägar med lite trafik och främja en defensiv körteknik. Ta hänsyn till elevens svårigheter och upprepa inlärningsstegen tills eleven känner sig bekväm med dem. Planera körsträckor på olika typer av vägar, under rusningstid eller på natten.

 • Se till att fordon är utrustade med tillgänglighetsutrustning

  Se till att fordonet är utrustat med tillgänglighetsutrustning såsom rullstolslyft, säkerhetsbälten, fasthållningsdon samt rullstolslås eller remmar.

 • Parkera fordon

  Parkera motorfordon utan att äventyra fordonens integritet och människors säkerhet.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Köra fordon

  Kunna köra fordon och ha tillämplig typ av körkort beroende på det slags motorfordon som används.

Source: Sisyphus ODB