Yrke trafikplanerare

Trafikplanerare utarbetar och tillämpar policyer för att förbättra transportsystemen med beaktande av sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. De samlar in och analyserar trafikdata med hjälp av statistiska modelleringsverktyg.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiska rutter

  Tolkning av geografisk information som till exempel platser och avstånd mellan dessa.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Stadsplanering

  Politiska och tekniska processer som syftar till att utforma stadsmiljön och optimera markanvändningen genom att beakta olika aspekter såsom infrastruktur, vatten samt grönområden och sociala ytor.

 • Trafikteknik

  Underdisciplin inom väg- och vattenbyggnad som tillämpar tekniska metoder för att skapa säkra och effektiva trafikflöden för människor och gods på vägar, inklusive trottoarer, trafikljus och cykelanläggningar.

 • Lagstiftning om stadsplanering

  Investeringar i och avtal om stadsutveckling. Utveckling av lagstiftning om byggnation i fråga om miljö, hållbarhet, sociala och ekonomiska frågor.

 • Statistisk analysprogramvara

  Programvarusystem (SAS) för avancerad analys, omvärldsbevakning, datahantering och prediktiv analys.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Offentlig rätt

  Den del av lagen som styr förhållandet mellan individer och samhället samt förhållandet mellan individer som direkt berör samhället.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

Färdigheter

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Analysera nätverk för transportverksamhet

  Analysera olika nätverk för transportverksamhet för att organisera den mest effektiva miljön för olika transportslag. Analysera de nätverk som syftar till att uppnå lägsta möjliga kostnader och maximal effektivitet.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • övervaka trafikflöde

  Övervaka den trafik som passerar en viss punkt, t.ex. ett övergångsställe. Kontrollera mängden fordon, den hastighet med vilken de passerar och intervallet mellan att två fordon passerar.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Analysera vägtrafikmönster

  Fastställa de mest effektiva vägtrafikmönstren och rusningstiderna för att öka effektiviteten i tidtabellen.

 • Identifiera statistiska mönster

  Analysera statistiska data för att hitta mönster och trender i data eller mellan variabler.

 • Studera trafikflödet

  Undersökning av synergieffekterna mellan fordon, chaufförer och transportinfrastruktur, t.ex. vägar, vägmärken och trafikljus, för att skapa ett vägnät där trafiken kan röra sig effektivt och utan många trafikstockningar.

 • Analysera transportkostnader

  Identifiera och analysera transportkostnader, servicenivåer och tillgänglighet för utrustning; ge rekommendationer och vidta förebyggande/korrigerande åtgärder.

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Reglera trafik

  Reglera trafikflödet med hjälp av fastställda handsignaler, hjälpa trafikanter på vägen och hjälpa människor att korsa gatan.

 • Utarbeta studier kring stadstransport

  Studera en stads demografiska och rumsliga egenskaper för att utveckla nya planer och strategier för rörlighet.

 • Analysera transportstudier

  Tolka data från transportstudier som rör transportplanering, förvaltning, drift och teknik.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

Source: Sisyphus ODB