Yrke utbildningsforskare

Utbildningsforskare bedriver forskning inom utbildningsområdet. De strävar efter att utvidga kunskaperna om hur utbildningsprocesser, utbildningssystem och individer (lärare och elever) fungerar. De förutser förbättringsområden och utarbetar planer för genomförande av innovationer. De ger råd till lagstiftare och beslutsfattare i utbildningsfrågor samt bistår vid planering av utbildningspolicyer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • Ge råd om utarbetande av kursplaner

  Ge råd till yrkesverksamma och tjänstemän inom utbildningssektorn om utarbetande av nya kursplaner eller ändringar i befintliga kursplaner.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Analysera utbildningssystem

  Analysera olika aspekter av skol- och utbildningssystemet, t.ex. förhållandet mellan studenternas kulturella bakgrund och deras utbildningsmöjligheter, lärlingsprogram eller mål för vuxenutbildning, för att kunna ge rekommendationer till utbildningsspecialister och beslutsfattare.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Utarbeta ett pedagogiskt koncept

  Utarbeta ett specifikt koncept som beskriver de utbildningsprinciper som organisationen bygger på och de värden och beteendemönster som organisationen förespråkar.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

Source: Sisyphus ODB