Yrke utbildningsplanerare, företag

Utbildningsplanerare för företag samordnar alla utbildningsprogram och utvecklingsprogram i ett företag. De utformar och utvecklar nya utbildningsmoduler och övervakar all verksamhet som rör planering och genomförande av dessa program.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Affärsledningsprinciper

  Principer som reglerar metoder för affärsledning, t.ex. strategisk planering, metoder för effektiv produktion, samordning av personal och resurser.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Vuxenutbildning

  Undervisning riktad till vuxna elever, både i rekreationssyfte och i akademiska sammanhang, för självförbättring eller för att ge eleverna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Förfaranden vid personalavdelning

  Olika processer, uppgifter, jargonger, roller inom en organisation samt andra särdrag hos personalavdelningen inom en organisation som t.ex. rekryteringsprogram, pensionssystem och personalutvecklingsprogram.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Anpassa undervisning till arbetsmarknaden

  Kartlägga utvecklingarna på arbetsmarknaden och ta hänsyn till deras betydelse för utbildningen av studenter.

 • Identifiera personalbehov

  Fastställa hur många anställda som behövs för att genomföra ett projekt och hur de ska fördelas i utarbetandet, produktionen, kommunikationen eller administrationen.

 • Hantera löner

  Hantera och ansvara för att anställda får sina löner, granska löner och förmånsplaner samt ge råd till ledningen om löner och andra anställningsvillkor.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Förhandla med arbetsförmedlingsbyråer

  Etablera samarbete med arbetsförmedlingar i syfte att anordna rekryteringsrelaterad verksamhet. Upprätthålla kommunikationen med dessa arbetsförmedlingar i syfte att säkerställa en effektiv och produktiv rekrytering med ett stort antal potentiella kandidater som utfall.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Utarbeta fortbildningsprogram för företag

  Utforma, skapa och se över nya fortbildningsprogram för företag så att de uppfyller en viss organisations utvecklingsbehov. Analysera dessa utbildningsmodulers effektivitet och vid behov införa ändringar.

 • Bedöma träning

  Utvärdera träningens resultat och mål, undervisningens kvalitet och ge öppen återkoppling till tränarna och praktikanterna.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Utvärdera medarbetares prestationer

  Utvärdera prestationer och resultat av chefer och anställda med tanke på deras effektivitet och ändamålsenlighet i arbetet. Ta hänsyn till personliga och yrkesrelaterade faktorer.

 • Upprätta lojalitetsprogram för anställda

  Planera, utveckla och genomföra program som syftar till att anställda är så nöjda som möjligt. Detta leder i sin tur till att anställda är lojala.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Förhandla om anställningsavtal

  Komma fram till avtal mellan arbetsgivare och potentiella arbetstagare om lön, arbetsvillkor och förmåner som inte är lagstadgade.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Främja jämställdhet i affärssammanhang

  Öka medvetenheten om och främjandet av en jämn könsfördelning genom att bedöma könens deltagande i företagens och affärsvärldens övergripande verksamhet.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Organisera personalbedömning

  Organisera den övergripande personalutvärderingsprocessen.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Utarbeta fortbildningsprogram

  Utarbeta program där anställda eller framtida anställda undervisas i den kompetens som krävs för arbetet eller för att förbättra och utvidga kompetensen för nya verksamheter eller uppgifter. Välja ut eller utforma verksamheter som syftar till att introducera arbetet och system eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska miljöer.

 • Ansvara för fortbildningsprogram för företag

  Övervaka och reglera de coachningskurser som erbjuds organisationer för att utveckla deras anställdas kompetens.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

Source: Sisyphus ODB