Yrke utförare av lögndetektortest

Utförare av lögndetektortest förbereder individer för lögndetektortest, utför lögndetektortest och tolkar resultaten. De lägger stor vikt vid detaljer och använder en rad instrument för att övervaka andning, svettning och kardiovaskulära reaktioner på de frågor som tas upp under processen. De upprättar rapporter på grundval av resultaten och kan avge vittnesmål i rättssalen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Psykofysiologi

  Studiet av förhållandet mellan hjärnan och kroppen och av hur tankar och känslor kan få fysiska reaktioner.

 • Kriminalteknisk undersökning

  Förfaranden och metoder för insamling och analys av kriminaltekniska underrättelser och data för utredningsändamål.

Färdigheter

 • Använda kriminalteknik

  Använda specialverktyg för kriminaltekniska undersökningar.

 • Bedöma karaktär

  Bedöma hur en viss person kommer att reagera verbalt eller fysiskt i en specifik situation eller på en viss händelse.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Hantera tester

  Utveckla, administrera och utvärdera en särskild uppsättning tester som är relevanta för er verksamhet eller för dem som måste slutföra testerna.

 • Upprätthålla yrkesmässig administration

  Registrera och organisera handlingar för yrkesmässig administration på ett heltäckande sätt, hålla kundregister, fylla i formulär eller loggböcker och utarbeta handlingar om företagsrelaterad verksamhet.

 • Observera mänskligt beteende

  Göra detaljerade anteckningar och samtidigt iaktta hur människor interagerar med och reagerar på varandra samt på föremål, koncept, idéer, trosuppfattningar och system för att upptäcka mönster och trender.

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Visa självförtroende

  Uppvisa grader av mognad genom att fullt ut förstå sina egenskaper och förmågor som kan fungera som källor till självförtroende i olika situationer.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Dokumentera intervjuer

  Registrera, skriva ner och inhämta svar och information som samlats in under intervjuer för bearbetning och analys med hjälp av underlättande eller tekniska hjälpmedel.

Source: Sisyphus ODB