Yrke utställningskurator

Utställningskuratorer organiserar och visar konstverk och artefakter. De arbetar i och för museer, konstgallerier, museer för vetenskap eller historia, bibliotek, arkiv och andra kulturinstitutioner. I allmänhet arbetar de med konstnärliga och kulturella utställningar och evenemang av olika slag.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

 • Konstsamlingar

  Diverse målningar, skulpturer, trycksaker, teckningar och andra verk som bildar samlingar i ett museum och framtida nya samlingar som är av intresse för ett museum eller konstgalleri.

 • Kulturprojekt

  Syfte med, organisering och förvaltning av kulturprojekt och relaterade penninginsamlingar.

 • Konsthistoriska värden

  Historiska och konstnärliga värden som anges för ett representativt urval av konstverken inom det specifika området.

 • Hantering av kulturarv

  Principer och tillvägagångssätt för att hantera kulturarvsfrågor på lämpligt sätt inom ett projekt för att tillse att kulturarvet inte fördärvas, och om möjligt förbättra kulturarvets skick.

Färdigheter

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Arbeta självständigt med utställningar

  Arbeta självständigt med att utveckla ett ramverk för konstnärliga projekt, inbegripet platser och arbetsflöden.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Marknadsföra en konstsamling

  Skriva kataloger, forskningsdokument, artiklar, rapporter, riktlinjer, standarder och förslag till projekt.

 • Tillhandahålla projektinformation om utställningar

  Tillhandahålla information om utarbetande, genomförande och utvärdering av utställningar och andra konstnärliga projekt.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

 • Arbeta organiserat

  Alltid hålla fokus på det aktuella projektet. Organisera, hantera din tid, planera, schemalägga och hålla tidsfrister.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Presentera en utställning

  Presentera en utställning och hålla föreläsningar i utbildningssyfte på ett begripligt sätt som är attraktivt för åhörarna.

 • Bedöma konstkvalitet

  Korrekt utvärdera kvaliteten hos konstföremål, artefakter, fotografier och dokument.

 • Coacha anställda

  Upprätthålla och förbättra arbetstagares prestationer genom att coacha individer eller grupper om optimering av vissa metoder, färdigheter eller förmågor, med hjälp av anpassade coachingstilar och -metoder. Handleda nyanställda och hjälpa dem med att lära sig nya affärssystem.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Se till att utställningsmiljön är säker

  Se till att utställningsmiljön är säker och att föremål skyddas av lämpliga säkerhetsanordningar.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Planera resursfördelning

  Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • Organisera en utställning

  Organisera och strukturera en utställning på ett strategiskt sätt som gör konstverken mer tillgängliga för allmänheten.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Skapa nya koncept

  Utforma nya koncept.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

Source: Sisyphus ODB