Yrke utställningsregistrator

Utställningsregistratorer organiserar, leder och dokumenterar flyttning av museets artefakter till och från lager, visningssalar och utställningar. Detta sker i samarbete med privata eller offentliga partner såsom konsttransportörer, försäkringsgivare och konservatorer inom och utanför museet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programvara för hantering av samlingar

  Känna till specialiserad programvara för hantering av samlingar som används för att dokumentera och föra register över museisamlingar.

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

 • Konservatorstekniker

  De förfaranden, instrument, tekniker, material och kemikalier som används för konservering och arkivering.

Färdigheter

 • Ge råd om konsthantering

  Ge råd till och instruera andra museianställda och tekniker om hur man kan hantera, flytta, lagra och presentera artefakter i enlighet med deras fysiska egenskaper.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Förbereda låneavtal

  Upprätta låneavtal; förstå och införliva gällande försäkringsvillkor.

 • Ge råd om lån av konst till utställningar

  Arbeta tillsammans med kuratorer och museisamlingschefer; en registrator utvärderar konstföremåls skick för utställnings- eller låneändamål. Registratorn beslutar också om ett konstföremål kan klara påfrestningarna i samband med transporter och utställningar.

 • Ge råd om skattepolitik

  Ge råd till regeringstjänstemän om ändringar i skattepolitiken och skatteförfarandena samt genomförandet av ny politik på nationell och lokal nivå.

 • Bedöma föremåls skick

  Arbeta tillsammans med insamlingsledare eller konservator för att bedöma och dokumentera ett museiföremåls tillstånd för ett lån eller en utställning.

 • Respektera kulturella skillnader i samband med utställningar

  Respektera kulturella skillnader vid skapande av konstnärliga koncept och utställningar. Samarbeta med internationella konstnärer, kuratorer, museer och sponsorer.

 • Ge råd om efterlevnad av myndighetsföreskrifter

  Ge råd till organisationer om hur de kan förbättra sin efterlevnad av tillämpliga obligatoriska statliga bestämmelser samt vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad.

 • Dokumentera museisamlingar

  Arbeta med dokumentation och registerföring av museisamlingar. Dokumentationen inkluderar information om objektets skick, ursprung, material och alla dess rörelser inom museet eller utanför när det lånas ut.

 • Se till att utställningsmiljön är säker

  Se till att utställningsmiljön är säker och att föremål skyddas av lämpliga säkerhetsanordningar.

 • övervaka flyttning av museiföremål

  Övervaka alla förflyttningar av museiföremål och se till att de omgärdas av säkerhet.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • Ansvara för lån

  Utvärdera och godkänna eller avvisa kommersiella lån, fastighetslån eller kreditlån. Följa upp lånstatus och ge låntagarna råd om ekonomisk status och betalningsmetoder.  

 • Sköta riskhantering för konstverk

  En registrator fastställer riskfaktorer för en konstsamling och motverkar dem. Riskfaktorer för konstverk omfattar skadegörelse, stöld, skadegörare, nödsituationer och naturkatastrofer. Det är en registrators ansvar att utarbeta och genomföra strategier för att minimera dessa risker.

 • Dela ut post och brev

  Distribuera brevväxling, tidningar, paket och privata meddelanden till kunder.

 • Sammanställa konditionsrapporter

  Dokumentera skicket på konstverk före och efter förflyttning och manipulering.

 • Arbeta självständigt med utställningar

  Arbeta självständigt med att utveckla ett ramverk för konstnärliga projekt, inbegripet platser och arbetsflöden.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

Source: Sisyphus ODB