Yrke värderingsman, företag

Värderingsmän (företag) tillhandahåller värderingskalkyler för företag, aktier och andra värdepapper samt immateriella tillgångar för att hjälpa sina kunder vid strategiska beslutsprocesser såsom fusioner och förvärv, rättstvister, konkurser, efterlevnad av skatteregler och allmän omstrukturering av företag.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagsvärderingsmetod

  Processer för att beräkna värdet av företagets tillgångar och affärer enligt beräkningsmetoder som tillgångsbaserad metod, affärsjämförelse och tidigare intäkter.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Lagstiftning om skydd av tillgångar

  Gällande relevanta lagar, förordningar och riktlinjer på området för skydd av privata och offentliga tillgångar.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Sammanslagning och förvärv

  Förfarandet för sammanslagning av separata företag i ungefär samma storleksklass eller ett större företags förvärv av ett mindre företag. De finansiella transaktionerna, de rättsliga följderna och konsolideringen av finansiella rapporter och redovisningar i slutet av räkenskapsåret.

 • Marknadsbaserad prissättning

  Prisvolatilitet enligt marknads- och priselasticitet samt de faktorer som påverkar pristrender och förändringar på marknaden på lång och kort sikt.

 • Aktiemarknaden

  Den marknad där aktier i publika bolag emitteras och handlas.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Momslagstiftning

  Moms som tas ut på inköpspriser för varor och den lagstiftning som styr denna verksamhet.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

Färdigheter

 • Utföra redovisning av tillgångar

  Analysera utgifter för att kontrollera om vissa kan klassificeras som tillgångar om det är sannolikt att investeringen kommer att ge avkastning över tiden.

 • Analysera verksamhetsplaner

  Analysera de formella uttalandena från företag som beskriver företagens verksamhetsmål och deras införda strategier för att uppnå dem i syfte att bedöma planens genomförbarhet och kontrollera företagets förmåga att uppfylla externa krav såsom återbetalning av lån eller avkastning på investeringar.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Utföra aktievärdering

  Analysera, beräkna och uppskatta värdet av ett företags aktier. Använda matematiska och logaritmiska metoder för att fastställa värdet med hänsyn till olika variabler.

 • Handla med värdepapper

  Köpa eller sälja omsättningsbara finansiella produkter såsom aktier och skuldebrev för egen räkning eller för en privat kund, företagskunder eller kreditinstitut.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Värdera fastigheter

  Undersöka och utvärdera mark och byggnader för att fastställa deras pris.

Source: Sisyphus ODB