Yrke växtinredare

Växtinredare designar, anlägger, sköter och vårdar gröna ytor inomhus efter kunders önskemål.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Material för markanläggning

  Informationsområde som skiljer mellan vissa nödvändiga material, som t.ex. trä och träspån, cement, småsten och mark för markanläggningsändamål.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Växters bidrag till inomhusklimat och hälsa

  Hur olika växter påverkar inomhusklimatet och vilka växter som kan orsaka allergier.

Färdigheter

 • Transportera fysiska resurser inom arbetsområdet

  Transportera fysiska resurser såsom produkter, utrustning, material och vätskor. Noggrant lasta, transportera och lossa resurserna på ett säkert och effektivt sätt samt tillse att lasten är i gott skick.

 • Assistera vid växtprojekt inomhus

  Assistera vid eller genomföra plantering, underhåll, bevattning och besprutning av blommor, hängande blomkorgar, växter, buskar och träd i interiörer i enlighet med arbetsbeskrivningen eller projektet.

 • Utföra insatser för att bekämpa ogräs

  Genomföra besprutningar för att bekämpa ogräs och växtsjukdomar i enlighet med nationella branschkrav och kundkrav.

 • Bekämpa skadegörare

  Genomföra sprutningsåtgärder mot skadedjur och sjukdomar i enlighet med den nationella branschens och kundernas krav. Sprida gödselvatten och gödselmedel i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna.

 • Skapa växtinstallationer

  Skapa växtinstallationer av inomhus- eller utomhusväxter som ska tjäna som gränser i en formell eller informell trädgård, amplar, växtlådor eller på inomhusväxtväggar.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Beskära häckar och träd

  Klippa och beskära träd och häckar i dekorativa former med hänsyn till botaniska och estetiska aspekter.

 • Utforma komponenter vid landskapsdesign

  Skapa designkomponenter och -material som är lämpliga för platsen, ändamålet och den förväntade användningen. Rekommendera växter och material som lämpar sig för systemet och inom ramen för budgeten.

 • Sköta konstgjorda växtinstallationer

  Preparera de konstgjorda växterna och andra material i enlighet med kraven. Placera ut, installera och underhålla installationer med konstgjorda växter.

 • Utarbeta arkitektplaner

  Utarbeta en översiktsplan för byggplatser och landskapsplanteringar. Utarbeta detaljerade utvecklingsplaner och specifikationer i enlighet med tillämplig lagstiftning. Analysera de privata utvecklingsplanerna med avseende på deras riktighet, lämplighet och efterlevnad av lagstiftning.

 • Bedöma risker och konsekvenser av en viss design

  Bedöma riskerna med platsen, den föreslagna utvecklingen och konsekvenserna av den allmänna utformningen av platsen för slutlig design, användbarhet, underhåll och användningssäkerhet.

 • Göra blomsterarrangemang

  Förbereda och ordna blomsterkompositioner efter design genom att använda nödvändiga tekniker och material.

 • Förbereda planteringsyta för plantering

  Förbereda planteringsyta och jord för plantering genom gödsling, marktäckning och ogräsbekämpning. Ta hänsyn till förhållandena i området, jorden och anläggningstypen.

Source: Sisyphus ODB