Yrke vårdnadsutredare

Vårdnadsutredare hjälper och stödjer psykiskt eller fysiskt misshandlade barn som enligt lag ska skiljas från föräldrarna. De hjälper barn att återhämta sig genom att placera dem i lämpliga familjer och se till att barnens välfärd prioriteras.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

 • Rättsliga krav inom den sociala sektorn

  Lagstiftade krav och andra författningsregler inom den sociala sektorn.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Ungdomars psykologiska utveckling

  Förstå utvecklingen och utvecklingsbehoven hos barn och ungdomar, observera beteenden och beroenderelationer för att utvärdera om det föreligger förseningar i utvecklingen.

 • Samhällsvetenskap

  Utvecklingen och egenskaperna hos samhälleliga, antropologiska, psykologiska, politiska och socialpolitiska teorier.

 • Skydd av barn

  Lagstiftning och praxis syftar till att förebygga och skydda barn mot övergrepp och skada

Färdigheter

 • Kommunicera med socialtjänstbrukare

  Använda verbal, icke-verbal, skriftlig och elektronisk kommunikation. Ta hänsyn till de specifika behoven hos brukarna av sociala tjänster, deras egenskaper, förmågor, preferenser, ålder, utvecklingsstadium och kultur.

 • Genomföra riskbedömningar rörande socialtjänstbrukare

  Följa policyer och förfaranden för riskbedömning för att bedöma risken för att en klient ska skada sig själv eller andra, vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Förbereda unga för vuxenlivet

  Arbeta med barn och ungdomar för att identifiera de färdigheter och förmågor som de kommer att behöva för att bli dugliga medborgare och vuxna och förbereda dem för självständighet.

 • Stödja socialtjänstbrukare i att utveckla sin kompetens

  Ge stöd till enskilda personer som försöker avgöra vilka färdigheter de behöver i vardagen och hjälpa dem att utveckla sin kompetens.

 • Avgöra barns placering

  Utvärdera om barnet behöver tas ur sin hemsituation och överväga placering av barnet i fosterhemsvård.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Följa lagstiftningen inom socialtjänsten

  Agera i enlighet med riktlinjer och rättsliga krav som gäller för socialtjänsten.

 • Bygga hjälprelationer med socialtjänstbrukare

  Utveckla samarbetsrelationer, hantera problem eller påfrestningar i relationen, främja vänskap och vinna brukares tillit och förtroende genom att lyssna på brukaren samt visa omsorg, värme och ärlighet.

 • Utvärdera möjliga familjehemsföräldrar

  Intervjua potentiella familjehemsföräldrar, genomföra en omfattande bakgrundskontroll om deras medicinska, ekonomiska eller kriminella bakgrund, besöka hemmet för att säkerställa att barnet får säkra boendeförhållanden samt dra objektiva och välgrundade slutsatser.

 • Hantera stress inom organisationen

  Ha förmåga att hantera stress och påtryckningar i det egna yrkeslivet, t.ex. från arbetet och ledningen samt institutionell och personlig stress, och hjälpa andra att göra detsamma för att främja medarbetares välbefinnande och förebygga utbrändhet.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Arbeta för brukares rättigheter

  Stödja brukarens rätt att kontrollera sitt liv genom att fatta informerade beslut om de tjänster som de får, respektera och vid behov främja kundens och vårdarnas personliga åsikter och önskemål.

 • Granska socialtjänstplaner

  Granska socialtjänstplaner med hänsyn till brukares synpunkter och önskemål. Följa upp planen och bedöma kvantiteten och kvaliteten på tjänster som tillhandahålls.

 • Kommunicera yrkesmässigt med kolleger inom andra områden

  Kommunicera yrkesmässigt och samarbeta med medlemmar av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn och sektorn för sociala tjänster.

 • Hänvisa brukare till samhällstjänster

  Hänvisa klienter till samhällsresurser för tjänster såsom yrkes- eller skuldrådgivning, rättshjälp, bostäder, sjukvård eller ekonomiskt stöd, och tillhandahålla konkret information, till exempel om vart man kan vända sig och hur ansökan går till.

 • Bedöma socialtjänstbrukares situation

  Bedöma den sociala situationen för tjänstebrukares situation och balansera nyfikenhet och respekt inom ramen för samtalet, med tanke på deras familjer, organisationer och samhällen och de risker som hänger samman med detta samt identifiera behov och resurser för att tillgodose fysiska, känslomässiga och sociala behov.

 • Förhålla sig empatiskt

  Erkänna, förstå och dela känslor och insikter som någon annan har erfarit.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Visa prov på ledarskap i socialtjänstärenden

  Åta sig ledarrollen vid praktisk hantering av socialtjänstärenden och -aktiviteter.

 • Vidta försiktighetsåtgärder för hälsa och säkerhet vid social omsorgsverksamhet

  Se till att det finns rutiner för hygien på arbetsplatsen, samtidigt som man tar hänsyn till säkerhet i miljön vid dagvård, vårdboende och vård i hemmet.

 • Följa god praxis inom socialtjänsten

  Utöva social omsorg och socialt arbete på ett lagligt, säkert och effektivt sätt i enlighet med standarder.

 • Arbeta med specifika grupper

  Inrätta sociala projekt som syftar till samhällsutveckling och ett aktivt medborgardeltagande.

 • Hjälpa socialtjänstbrukare med fysisk funktionsnedsättning

  Hjälpa brukare med rörlighetsproblem och andra fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. inkontinens, hjälpa till vid användning av personlig utrustning och vård av aids.

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Kontrollera brukares hälsa

  Utföra rutinövervakning av klientens hälsa, t.ex. temperatur och puls.

 • Behålla brukarnas förtroende

  Etablera och bibehålla brukarens tillit och förtroende, kommunicera på ett lämpligt, öppet, korrekt och tydligt sätt samt vara ärlig och tillförlitlig.

 • Genomföra intervjuer inom socialtjänsten

  Uppmuntra kunder, kolleger, chefer eller offentliga tjänstemän att tala fullt ut, fritt och sanningsenligt för att ta reda på den intervjuade personens upplevelser, attityder och åsikter.

 • Bidra till att skydda människor från skada

  Använda etablerade processer och förfaranden för att bestrida och rapportera farligt, kränkande, diskriminerande eller utnyttjande beteende och praxis, så att arbetsgivaren eller den behöriga myndigheten uppmärksammas på sådant beteende.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa ett holistiskt förhållningssätt inom socialtjänsten

  Ta hänsyn till brukaren av sociala tjänster i varje situation, känna igen kopplingar mellan mikro-, meso- och makrodimensionen av sociala problem, social utveckling och socialpolitik.

 • Dokumentera arbetet med brukarna

  Upprätta och upprätthålla korrekt, koncis, uppdaterad och aktuell dokumentation över arbetet med brukare av tjänster i överensstämmelse med lagstiftning och policyer om personlig integritet och säkerhet.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Utföra socialt arbete inom olika kulturella grupper

  Tillhandahålla tjänster med beaktande av olika kulturella traditioner och språktraditioner, med visad respekt och validering för gemenskaper och på ett sätt som är förenligt med politiken för mänskliga rättigheter samt jämlikhet och mångfald.

 • Tala för socialtjänstbrukare

  Tala för socialtjänstbrukares räkning, med hjälp av kommunikationsfärdigheter och kunskap om relevanta områden, för att hjälpa dem som är mindre gynnade.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Hantera sociala kriser

  Identifiera, reagera på och motivera individer i sociala krissituationer inom en rimlig tid och med hjälp av alla tillgängliga resurser.

 • Stödja skadade socialtjänstbrukare

  Vidta åtgärder vid farhågor om individer som kan vara utsatta för risk för våld eller övergrepp och stödja dem som anmäler detta.

 • Förebygga sociala problem

  Förebygga utveckling av sociala problem; definiera och genomföra åtgärder som kan förebygga sociala problem och sträva efter att höja livskvaliteten för alla medborgare.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Genomföra kontinuerlig fortbildning inom socialt arbete

  Genomgå kontinuerlig fortbildning för att fortlöpande uppdatera och utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom ett visst verksamhetsområde inom det sociala arbetet.

 • Skydda sårbara socialtjänstbrukare

  Ingripa för att ge fysiskt, moraliskt och psykologiskt stöd till människor som befinner sig i farliga eller svåra situationer och där så är lämpligt föra dem i säkerhet.

 • Fatta beslut inom socialt arbete

  Fatta beslut när så krävs och se till att dessa ligger inom beviljade befogenhetsgränser samt tar hänsyn till synpunkter från brukare och vårdare.

 • Stödja barn som upplevt trauma

  Stödja barn som upplevt trauma, fastställa deras behov och arbeta på ett sätt som främjar deras rättigheter, inkludering och välbefinnande.

 • Uppmuntra socialtjänstbrukare att förbli oberoende i vardagen

  Uppmuntra och hjälpa tjänstbrukaren att bevara sin självständighet vid dagliga aktiviteter och egenvård, hjälpa tjänstbrukare med måltider, rörlighet, egenvård, bäddning, tvätt, matlagning och påklädning, transportera kunden till läkarbesök och hjälpa till med läkemedel eller gå ärenden.

 • Bedöma barn och ungdomars utveckling

  Utvärdera de olika aspekterna av barns och ungdomars utvecklingsbehov.

 • Tillämpa problemlösning inom socialtjänsten

  Systematiskt tillämpa en stegvis problemlösningsprocess när det gäller att tillhandahålla sociala tjänster.

 • Tillämpa socialt rättvisa arbetsprinciper

  Arbeta i enlighet med de ledningsprinciper och organisatoriska principer och värden som är inriktade på mänskliga rättigheter och social rättvisa.

 • Tillhandahålla social rådgivning

  Hjälpa och vägleda användare av sociala tjänster att lösa personliga, sociala eller psykiska problem och svårigheter.

 • Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten

  Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten samtidigt som värderingar och principer inom socialt arbete upprätthålls.

 • Stödja brukare i att använda tekniska hjälpmedel

  Samarbeta med enskilda personer för att identifiera lämpliga hjälpmedel, hjälpa dem att använda sig av särskilda tekniska hjälpmedel och se över hur effektiva de är.

 • Stödja en positiv inställning hos socialtjänstbrukare

  Samarbeta med enskilda personer för att identifiera problem med deras självkänsla och identitetskänsla och hjälpa dem att genomföra strategier som att utveckla mer positiva självbilder.

 • Genomföra besök i familjehem

  Göra regelbundna besök i familjen efter det att barnet har fått ett familjehem, övervaka kvaliteten på den vård som ges till barnet samt barnets framsteg i denna miljö.

 • Assistera personer med funktionsnedsättning vid aktiviteter ute i samhället

  Främja integreringen i samhället av personer med funktionsnedsättning och hjälpa dem att skapa och upprätthålla relationer genom tillgång till offentliga aktiviteter, lokaler och tjänster.

 • Rapportera om social utveckling

  Rapportera resultat och slutsatser om samhällets sociala utveckling på ett begripligt sätt, och presentera dessa muntligen och skriftligen för en rad olika målgrupper från allmänheten till experter.

 • Stödja socialtjänstbrukare med särskilda kommunikationsbehov

  Identifiera personer som har särskilda kommunikationspreferenser och behov samt hjälpa dem att interagera med andra människor och övervaka kommunikationen i syfte att identifiera behov under förändring.

 • Stödja ungas positiva inställning

  Hjälpa barn och ungdomar att bedöma sina sociala, emotionella och identitetsmässiga behov och utveckla en positiv självbild, stärka deras självkänsla och öka deras självtillit.

 • Främja social förändring

  Främja förändringar i förhållanden mellan individer, familjer, grupper, organisationer och samhällen genom att beakta och hantera oförutsägbara förändringar på mikro-, makro- och mellannivå.

 • Främja insatser för skydd av unga

  Förstå skydd och vad som bör göras i fall av faktisk eller potentiell skada eller missbruk.

 • Engagera brukare och personal i vårdplaneringen

  Utvärdera enskilda personers vårdbehov. Involvera familjer eller vårdare när det gäller att stödja utarbetandet och genomförandet av stödplanerna. Se till att planerna ses över och övervakas.

 • Stödja brukare i att utveckla färdigheter

  Uppmuntra och stödja brukare av sociala tjänster vid sociokulturella aktiviteter inom organisationen eller i samhället genom att stödja utvecklingen av fritids- och yrkesfärdigheter.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Hjälpa socialtjänstbrukare med att formulera klagomål

  Hjälpa användare av sociala tjänster och vårdgivare att lämna in klagomål, ta klagomålen på allvar och svara på dem eller vidarebefordra dem till lämplig person.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

Source: Sisyphus ODB