Yrke valobservatör

Valobservatörer är kompetenta och utbildade åskådare vid val i en fungerande demokrati och har till uppgift att öka insynen i och tillförlitligheten hos de övervakade valen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Politiska partier

  De idéer och principer som politiska partier står för och de politiker som företräder dem.

 • Politik

  Metoder, processer och studier av hur människor kan influeras, hur man får kontroll över en gemenskap eller ett samhälle och maktfördelningen inom ett samhälle och mellan samhällen.

 • Social rättvisa

  Utveckling av och principer för mänskliga rättigheter och social rättvisa och hur dessa ska tillämpas från fall till fall.

Färdigheter

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Visa demokratiskt engagemang

  Uppvisa hängivenhet till ett styrelseskick där folket har direktmakt eller indirekt makt genom förtroendevalda.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Hålla sig à jour med den politiska situationen

  Läsa, söka och analysera den politiska situationen i en region som en informationskälla för olika ändamål, t.ex. information, beslutsfattande, ledning och investeringar.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Visa opartiskhet

  Utföra uppgifter för tvistande parter eller klienter utifrån objektiva kriterier och metoder utan beaktande av fördomar eller partiskhet, för att fatta eller underlätta objektiva beslut och resultat.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Rapportera om omröstning

  Tala med valförrättare om omröstningsförfarandet. Rapportera om hur valdagen fortlöper, om problemen vid vallokaler och om vilka typer av problem som förekom.

 • Upptäcka valfusk

  Upptäcka valfusk i form av bedrägeri, manipulerade rösträkningsresultat och våldsutövning.

Source: Sisyphus ODB