Yrke varumäklare

Varumäklare fungerar som förmedlare mellan köpare och säljare av lös och fast egendom såsom råmaterial, boskap eller fastigheter. De förhandlar om priser och får en kommission på transaktionerna. De undersöker marknadsförhållandena för specifika råvaror för att kunna informera sina kunder. De lämnar anbud och beräknar transaktionskostnader.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Internationell handel

  Området av ekonomisk praxis och forskning som behandlar utbyte av varor och tjänster över geografiska gränser. De allmänna teorier och skolor som rör konsekvenserna av internationell handel i fråga om export, import, konkurrenskraft, BNP och rollen av multinationella företag.

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

Färdigheter

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Förhandla med intressenter

  Förhandla om kompromisser med intressenter och sträva efter de mest fördelaktiga överenskommelserna för företaget. Detta kan omfatta uppbyggande av relationer med leverantörer och kunder samt säkerställande att produkterna är lönsamma.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Förhandla om villkor för försäljning av varor

  Diskutera kundernas krav på att köpa och sälja varor och förhandla om försäljning och köp för att uppnå det mest förmånliga avtalet.

 • Utföra finansiell riskhantering i internationell handel

  Utvärdera och hantera risken för ekonomisk förlust och utebliven betalning efter internationella transaktioner, inom ramen för valutamarknaden, tillämpa instrument som remburser.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Analysera trender på energimarknader

  Analysera data som påverkar rörelser på energimarknaden och samarbeta med viktiga aktörer på energiområdet för att göra korrekta förutsägelser och vidta de mest fördelaktiga åtgärderna.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

Source: Sisyphus ODB