Yrke vattenbruksansvarig på recirkulationsanläggning

Vattenbruksansvariga på recirkulationsanläggning kontrollerar produktionen av vattenlevande organismer i landbaserade recirkulationsanläggningar, hanterar processer för återanvändning av vatten och övervakar komplicerade cirkulations-, luftnings- och biofiltersystem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • återanvändning av vatten

  Principerna för återanvändning av vatten i komplexa cirkulationssystem.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

 • Biofiltersystem

  De metoder som används för att begränsa föroreningar genom biofiltreringsprocesser.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Vattenkemianalys

  Principerna för komplex vattenkemi.

 • Cirkulationssystem

  Egenskaper och funktionssätt för komplexa cirkulations-, luftnings- och biofiltersystem.

 • Skördemetoder för fisk

  Kunskap om aktuella skördemetoder för fisk.

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

Färdigheter

 • Utarbeta förvaltningsplaner för fiskars hälsa och välbefinnande

  Utarbeta en plan som tar upp risker sprungna ur utomhusfaktorer, till exempel rovdjur och skadedjur.

 • Vara med och organisera säkerhetsövningar

  Delta i förberedelserna och genomförandet av säkerhetsövningar. Leda insatser på platsen. Se till att skriftliga övningsrapporter registreras på rätt sätt. Se till att all personal följer de etablerade nödförfarandena så noggrant som möjligt när en nödsituation uppstår.

 • Inspektera fiskbestånd

  Samla in och undersöka fisk för att utvärdera fiskbeståndets hälsa.

 • Ansvara för cirkulationssystem

  Ansvara för komplexa cirkulations- och luftningssystem med hjälp av vattenkemianalys.

 • Sköta återföringssystem

  Hantera pump-, luftnings-, uppvärmnings- och belysningsutrustning enligt vad som krävs i återföringssystem.

 • Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar

  Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar genom att ge instruktioner och demonstrera uppgifter. Tillhandahålla, genomföra och övervaka en utbildningsplan.

 • Bedöma fiskars hälsotillstånd

  Fastställa fiskars hälsotillstånd och förbereda dem för säker behandling.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Underhålla säkerhetssystem

  Utföra underhåll av brandbekämpningssystem och tillhörande säkerhetssystem.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Underhålla återföringssystem

  Övervaka och upprätthålla vattencirkulationen inom anläggningarna. Övervaka vattenfiltrerings- och vattenreningsutrustningens skick.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Identifiera utbildningsbehov

  Analysera utbildningsproblem och fastställa utbildningsbehov för en eller flera organisationer för att tillhandahålla utbildning som är anpassad till deras tidigare kunskapsnivå, profil, budget och problem.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Sköta utrustning för återföringssystem

  Sköta sammansatt elektrisk och elektronisk utrustning samt styrutrustning i återföringssystem.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Följa utfodringsscheman för fisk

  Följa dagliga utfodringsscheman för fisk i syfte att ta hänsyn till miljövariationer. Kontrollera att utfodringsscheman följs genom att korrekta utfodringsförfaranden används. Genomföra anpassningar av utfodringsscheman med beaktande av fluktuerande produktionsprestanda och varierande miljöförhållanden. Kontrollera specialistutfodringsprogram i syfte att främja specificerade produktionskrav. Undersöka förändringar i utfodringsbeteende i syfte att fastställa orsak och korrigerande åtgärder.

 • Utföra fiskmortalitetsstudier

  Samla in uppgifter om fiskmortalitet. Identifiera orsaker till mortalitet och tillhandahålla lösningar.

 • Ansvara för biofiltersystem

  Ansvara för biofiltersystem.

 • övervaka odlade fiskarters tillväxthastighet

  Övervaka och bedöma tillväxthastigheter och biomassa hos odlade fiskarter med beaktande av dödligheten. Beräkna och prognostisera tillväxthastigheter. Övervaka och bedöma dödligheten.

Source: Sisyphus ODB