Yrke vattenbruksarbetare, kläckeri

Vattenbruksarbetare (kläckeri) arbetar med produktion av vattenlevande organismer vid landbaserade kläckningsprocesser. De bistår vid uppfödning av organismer under de tidiga stadierna av deras livscykel och vid frisläppande av organismer vid behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

Färdigheter

 • Utfodra avelsdjur

  Utfodra avelsdjur i enlighet med näringsbehov. Detta kommer till en början att omfatta levande byten som rotifaer och artemia.

 • övervaka larvutvecklingen

  Övervaka larvers utseende och beteende för att upptäcka sjukdomar och tillsätta korrekta läkemedelsdoser i foder och vatten enligt handledarens instruktioner.

 • Upprätthålla vattenkvaliteten i kläckerier vid vattenbruk

  Mäta vattenflödet i tankar och naturliga sötvattenreservoarer. Mäta vattenkvalitetens parametrar såsom pH, temperatur, syre, salthalt, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet och klorofyll.

 • Använda utrustning för vattenuppvärmning

  Använda utrustning för vattenuppvärmning, t.ex. elektrisk utrustning, värmeväxlare, värmepumpar och solvärmare.

 • Samla in avelsdjur

  Samla upp larver eller yngel från omgivningen genom att använda lämpliga metoder för de specifika arterna, dvs. fisk, blötdjur, kräftdjur eller nya vattenbrukskandidater.

 • Underhålla kläckeriutrustning

  Utföra mindre reparationer av kläckeriutrustning vid behov.

 • Föda upp bestånd vid vattenbrukskläckeri

  Använda lämpliga redskap för att samla in skaldjursyngel. Sortera vilda skaldjursyngel. Samla in naturligt producerade fiskägg, avlägsna äggens yttre bindemedel och inkubera äggen tills de kläcks. Hantera avelsbestånd från fisk och skaldjur och utfodra dem enligt deras specifika behov.

 • Använda vattendesinficeringsutrustning

  Använda utrustning för vattendesinfektion med hjälp av olika metoder och tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, efter aktuella behov.

 • Utföra fisksortering

  Samla in levande fisk med hjälp av tekniker som minimerar stress för fisken och förhindrar flykt. Sortera fisken manuellt eller med hjälp av utrustning. Rapportera om sorteringsförfarandet, se till att specifikationerna följs.

 • Utföra uppgifter vid kläckeriproduktion

  Samla in naturligt lagd fiskrom, separera fiskägg, inkubera äggen fram till kläckningen, ombesörja kläckning av äggen samt sköta och övervaka ynglen. Tillämpa tidiga utfodrings- och uppfödningstekniker för de odlade arterna.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Sköta kläckeritråg

  Fylla kläckeritråg med befruktade ägg och placera trågen i äggkläckningsanordningar.

 • Samla in fiskprover för diagnos

  Samla in prover från fisk och skaldjur för diagnostisering av specialister på fisksjukdomar.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Odla plankton

  Odla fytoplankton och mikroalger. Odla levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

 • Identifiera vattenbruksarter

  Identifiera de viktigaste odlade arter av fisk, skaldjur och kräftdjur i Europa.

 • Sköta fotoreaktorer

  Sköta fotoreaktorer under övervakning.

 • Förbereda avelsfisk

  Inkubera äggen fram till kläckningen. Bedöma äggens kvalitet. Inspektera fiskrom. Ta bort döda, icke livsdugliga och avfärgade ägg med hjälp av en sugspruta. Producera ögonpunktade ägg. Kläckning och underhåll av nyfödda larver.

 • Avlägsna påväxt

  Avlägsna påväxt i vattenbruksanläggningar.

 • Följa säkerhetsanvisningar vid fiske

  Följa policyer och institutionella bestämmelser i syfte att garantera en säker arbetsplats för de anställda inom fiske och vattenbruk. Hantera potentiella risker och faror genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Inspektera fiskrom

  Inspektera fiskrom. Ta bort döda, icke livsdugliga och avfärgade ägg med hjälp med hjälp av en sugspruta.

 • Följa hygienrutiner vid fiske

  Följa rätt bestämmelser och praxis för hygieniskt korrekt hantering av fiskerirelaterade arbetsuppgifter och ansvarsområden inom fiske.

 • Utföra fisktransporter

  Kan manuellt lyfta, förflytta, positionera och sätta ned en last med hjälp av lyftredskap såsom gaffeltruck, vinsch, sjökran och annat. Kan använda utrustning som används vid transport av fisk, skaldjur, kräftdjur m.m., exempelvis lastbil, traktor, släpvagn, transportband osv.

 • Underhålla kläckerianläggningar

  Utföra mindre reparationer av kläckerianläggningar vid behov.

Source: Sisyphus ODB