Yrke vattenbruksarbetare

Vattenbruksarbetare arbetar inom produktion av vattenlevande organismer vid landbaserade odlingsprocesser. De bistår i odlingen av organismerna under hela deras livscykel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rephantering

  Rephantering som avser knytning och skarvning.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

Färdigheter

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Gödsla vattenbruksdammar

  Gödsla vattenbruksdammar.

 • Sätta in fisk i behållare

  Sätta in fisk i behållare och upprätthålla goda miljöförhållanden i behållaranordningen.

 • Använda tung utrustning vid vattenbruk

  Utföra manuella arbetsmoment såsom manuella lyft, flyttning och placering av last. Använda lyftredskap såsom vinsch, sjökran, teleskoplastare och gaffeltruck.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • Använda vattendesinficeringsutrustning

  Använda utrustning för vattendesinfektion med hjälp av olika metoder och tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, efter aktuella behov.

 • Sköta biologisk filtrering

  Sköta den biologiska filtreringen i vattenbruksanläggningar.

 • Följa hygienrutiner vid fiske

  Följa rätt bestämmelser och praxis för hygieniskt korrekt hantering av fiskerirelaterade arbetsuppgifter och ansvarsområden inom fiske.

 • Underhålla vattenbruksbehållare

  Rengöra och desinficera utrustning och behandlingssystem. Dränera och rengöra akvarietankar och tråg med borstar, kemikalier och vatten. Förbereda akvarier så att de är redo att ta emot fisk samt byta nät. Utföra genomsimningar. Inventera fiskar i akvarier. Samla upp döda fiskar i akvarier.

 • Mäta påverkan av viss vattenbruksverksamhet

  Identifiera och mäta de biologiska, fysikalisk-kemiska effekterna av specifik vattenbruksverksamhet på miljön. Utföra alla nödvändiga tester, inklusive insamling och bearbetning av prover för analys.

 • Rengöra vattenbruksenheter

  Rengöra och desinficera utrustning och behandlingssystem samt förvaringsenheter såsom tankar.

 • Transportera fisk

  Transport av levande och skördad fisk, blötdjur och kräftdjur från odling till kund.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Underhålla vattenbruksdammar

  Rengöra utrustning och behandlingsverktyg. Dränera och rengöra vattenbruksdammar med hjälp av borstar, kemikalier och vatten. Förbereda behållare för fisk och byta ut näten. Genomföra passagetest. Placera fisken i behållare. Samla in döda fiskar i behållare.

 • Samla in information om tillväxthastighet

  Samla in uppgifter om tillväxttakten för vattenlevande arter.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Utföra underhåll på vattenbruksutrustning

  Underhålla vattenbruksutrustning och identifiera utrustningarnas behov. Utföra rutinunderhåll och mindre reparationer vid behov.

 • Utföra fisksortering

  Samla in levande fisk med hjälp av tekniker som minimerar stress för fisken och förhindrar flykt. Sortera fisken manuellt eller med hjälp av utrustning. Rapportera om sorteringsförfarandet, se till att specifikationerna följs.

 • Samla in död fisk

  Samla in död fisk i behållare såsom tankar och burar.

 • Identifiera vattenbruksarter

  Identifiera de viktigaste odlade arter av fisk, skaldjur och kräftdjur i Europa.

 • Samla in fiskprover för diagnos

  Samla in prover från fisk och skaldjur för diagnostisering av specialister på fisksjukdomar.

 • Använda utrustning för att fånga fisk

  Använda utrustning för at fånga fisk, för klassificering, provtagning eller skörd.

 • Upprätthålla vattenkvaliteten vid vattenbruk

  Upprätthålla vattenkvaliteten i dammar, laguner och slussar.

 • Följa säkerhetsanvisningar vid fiske

  Följa policyer och institutionella bestämmelser i syfte att garantera en säker arbetsplats för de anställda inom fiske och vattenbruk. Hantera potentiella risker och faror genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Använda syresättningsutrustning

  Sköta olika syrsättningssystem för vatten enligt kraven: ytluftare, skovelhjulluftare, kolonn-/kaskadluftare samt rena syresättningssystem.

 • Genomföra screening av missbildningar hos fisk

  Genomföra screening för missbildningar hos levande fisk, bl.a. larver

 • Mäta vattenflöde

  Mäta vattenflöde, vattenintag och vattentäkter.

 • Utföra utfodring

  Utföra manuell utfodring. Kalibrera och driva automatiska och datoriserade fodersystem.

 • Lasta utrustning

  Hantera säker lastning av utrustning under vissa restriktiva förhållanden.

 • Lasta av utrustning

  Hantera säker lossning av utrustning under vissa restriktiva förhållanden.

 • Assistera vid vaccinationsförfaranden

  Hjälpa yrkesutbildade med immersioner och injektioner i samband med vaccination.

 • Upprätthålla vattenkvaliteten i kläckerier vid vattenbruk

  Mäta vattenflödet i tankar och naturliga sötvattenreservoarer. Mäta vattenkvalitetens parametrar såsom pH, temperatur, syre, salthalt, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet och klorofyll.

 • Göra i ordning fiskbehållare

  Göra i ordning fiskbehållare för att ta emot fisk. Simma genom behållaren för att inspektera den.

Source: Sisyphus ODB