Yrke vattenbrukstekniker, kassar

Vattenbrukstekniker (kassar) arbetar inom produktion av vattenlevande organismer i vattenbaserade odlingar (sötvatten, bräckt vatten, saltvatten) vid odlingsprocesser i kassar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenströmmar

  Förstå effekterna av vattenströmmar på fiskodlingar, i kassar, dammar, laguner och floder.

 • Bedömning av tillväxthastighet

  De metoder som används för att bedöma tillväxthastigheten hos de viktigaste odlade arterna.

 • Skadedjur och sjukdomar

  Olika skadedjur och sjukdomar samt principerna för spridning och behandling av dessa.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Användning av lyftutrustning

  Användning av olika typer av lyftredskap, som t.ex. vinschar, teleskoplastare, hamnkranar och gaffeltruckar.

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

Färdigheter

 • Använda vattendesinficeringsutrustning

  Använda utrustning för vattendesinfektion med hjälp av olika metoder och tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, efter aktuella behov.

 • Utföra vattenkemiska analyser

  Utföra vattenkemiska analyser.

 • Observera onormalt beteende hos fiskar

  Observera, beskriva och övervaka onormalt fiskbeteende i fråga om utfodring, simning och uppstigning till ytan.

 • Genomföra screening av missbildningar hos fisk

  Genomföra screening för missbildningar hos levande fisk, bl.a. larver

 • Ansvara för kassnätsystem

  Leda byte och reparation av kassnät. Underhålla och rengöra flöten och förtöjningslinor.

 • Utföra dykningsinsatser

  Utföra hyperbariska ingrepp vid ett maximalt tryck av fyra atmosfärer. Förbereda och granska den personliga utrustningen och hjälpmaterialet; utföra och övervaka dyket; genomföra underhåll av dykutrustningen och hjälpmaterialet; tillämpa säkerhetsåtgärderna för att säkerställa dykarnas säkerhet vid genomförandet av djupa nedsänkningar.

 • Bedöma vattenkvaliteten i kassarna

  Analysera vattenkvaliteten genom att bland annat övervaka temperatur- och syreförhållanden.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Förbereda för användning av liten båt

  Förbereda personal för användning av små fartyg, både med och utan tillstånd.

 • Hantera avfall

  Hantera och bortskaffa biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med bestämmelserna.

 • Underhålla dykutrustning

  Utföra underhållsåtgärder, inklusive små reparationer, av dykutrustning.

 • Underhålla kassutrustning för vattenbruk

  Se till att underhåll sker av kassutrustning till vattenbruk genom att utföra uppgifter som att rengöra flöten och arrangera rep i kass.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Tillämpa standardförfaranden för utfodring

  Fyll i fodret på plats. Utfodra djuren för hand eller med utfodringsmaskiner enligt överenskomna protokoll. Övervaka djurens ätbeteende.

 • Följa utfodringsscheman för fisk

  Följa dagliga utfodringsscheman för fisk i syfte att ta hänsyn till miljövariationer. Kontrollera att utfodringsscheman följs genom att korrekta utfodringsförfaranden används. Genomföra anpassningar av utfodringsscheman med beaktande av fluktuerande produktionsprestanda och varierande miljöförhållanden. Kontrollera specialistutfodringsprogram i syfte att främja specificerade produktionskrav. Undersöka förändringar i utfodringsbeteende i syfte att fastställa orsak och korrigerande åtgärder.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Utföra vattenbehandling

  Ta regelbundna vattenprover för att se till att vattenhanterings- och filtreringsprocesserna följer rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagna jordbruksmetoder. Registrera tidigare vattenföroreningar, källan till föroreningarna och hur de avhjälptes. Vidta begränsande åtgärder för att förebygga ytterligare föroreningar.

 • Identifiera vanliga sjukdomar hos akvatiska arter

  Identifiera vanliga sjukdomar hos akvatiska arter. Observera och beskriva vanliga symtom och skador.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • övervaka ätbeteenden

  Övervaka djurens foderbeteende. Samla in information om djurens tillväxt och göra prognoser för framtida tillväxt. Övervaka och bedöma biomassan med hänsyn till dödligheten.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Kontrollera dykutrustning

  Kontrollera dykutrustning för att försäkra sig om att den är lämplig. Se till att all dykutrustning undersöks av en kompetent person före användning, minst en gång per dag när den ska användas. Se till att den testas och repareras på lämpligt sätt.

 • Utföra utfodring

  Utföra manuell utfodring. Kalibrera och driva automatiska och datoriserade fodersystem.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • Underhålla graderingsutrustning

  Upprätta utrustning och områden för effektiv gradering av fisk i enlighet med krav. Hålla utrustningen i funktionsdugligt skick under hela graderingsförfarandet. Rengöra och förvara utrustningen efter användning.

 • Använda liten båt

  Använda en liten båt för transport och utfodring.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Utföra underhåll på kassutrustning och maskineri

  Utföra underhåll av kassutrustning och -maskiner såsom inneslutningssystem, lyftanordningar, transportredskap, desinfektionsutrustning.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Mäta vattenflöde

  Mäta vattenflöde, vattenintag och vattentäkter.

 • övervaka utfodringssystem

  Se till att fodermatare, utfodringssystemet och övervakningsinstrumenten fungerar. Analysera återkoppling från instrumenten.

 • Utför behandling av fisk under övervakning

  Tillämpa föreskrivna behandlingar av fisk under överinseende, inbegripet assistans med vaccinationsneddoppnings- och injektionsförfaranden.

Source: Sisyphus ODB