Yrke vattenbrukstekniker, kläckeri

Vattenbrukstekniker (kläckeri) hanterar och kontrollerar alla aspekter av tillverkningsprocesserna på en kläckningsanläggning, från förvaltningen av avelsbestånd till förodling av ungfisk.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kläckningsteknik med grönvatten

  Den kläckningsteknik med grönvatten som används vid kläckning i vattenbruk.

 • Planktonproduktion

  Metoder, egenskaper och utrustning som används för odling av växtplankton, mikroalger och levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

 • Sanitetsåtgärder för kläckningsanläggningar för vattenbruk

  Standarder för sanitet och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden.

 • Fortplantningsteknik för vattenbruk

  De tekniker som används för att stimulera fortplantningslek, lek i bon och kramning med lämpliga metoder för särskilda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter. Miljömässig kontroll av leken, användning av hormoner för att framkalla fortplantning och identifiering av avelsbestånd genom genetiskt urval.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

Färdigheter

 • Förbereda avelsfisk

  Inkubera äggen fram till kläckningen. Bedöma äggens kvalitet. Inspektera fiskrom. Ta bort döda, icke livsdugliga och avfärgade ägg med hjälp av en sugspruta. Producera ögonpunktade ägg. Kläckning och underhåll av nyfödda larver.

 • Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning

  Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning med hjälp av avancerad täthetsproduktionsteknik.

 • Leda arbetet med att fånga avelsdjur

  Planera och genomföra arbetet med att fånga förvildade avelsdjur och vid behov placera förvildade avelsdjur i karantän. Övervaka insamlingen av larver eller yngel från miljön. Kontrollera användningen av lämpliga metoder för de specifika arterna, dvs. fisk, blötdjur, kräftdjur eller andra arter.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Utföra utfodring

  Utföra manuell utfodring. Kalibrera och driva automatiska och datoriserade fodersystem.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Utföra underhåll på vattenbruksutrustning

  Underhålla vattenbruksutrustning och identifiera utrustningarnas behov. Utföra rutinunderhåll och mindre reparationer vid behov.

 • Odla plankton

  Odla fytoplankton och mikroalger. Odla levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

 • Föra kläckeribok

  Noggrant föra register och inventering över kläckeriproduktionen. Upprätthålla korrekt kläckningsdokumentation, inklusive utarbetande av hälsodokument för transport av kycklingar.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Hantera avelsdjur

  Hantera vilda och framavlade avelsbestånd. Karantän av vilda djur och framavlade avelsbestånd. Välja djur för avel och/eller gödning.

 • Få odlade vattenbruksarter att släppa ifrån sig könsceller

  Få särskilda arter av odlad fisk, blötdjur, kräftdjur m.m. att släppa ifrån sig könsceller med hjälp av ändamålsenliga tekniker. Fastställa avelsbeståndets sexuella mognad med hjälp av ändamålsenliga dokumenterade tekniker för odlade arter av fisk, blötdjur och kräftdjur. Kontrollera avelsbeståndens yngelcykel. Använda hormoner för att framkalla fortplantning.

 • Utföra behandling av avfallsvatten

  Utföra behandling av avfallsvatten i enlighet med bestämmelser, kontrollera vattnet för biologiskt och kemiskt avfall.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Se till att saneringsrutiner följs

  Säkerställa standarder för sanering och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden. Framställa oförorenad fisk och ägg genom strikta sanitära förfaranden och undvikande av fisk med bärarstatus. Övervaka isoleringen och identifieringen av medlet med särskilt immunantiserum.

 • Utföra uppgifter vid kläckeriproduktion

  Samla in naturligt lagd fiskrom, separera fiskägg, inkubera äggen fram till kläckningen, ombesörja kläckning av äggen samt sköta och övervaka ynglen. Tillämpa tidiga utfodrings- och uppfödningstekniker för de odlade arterna.

 • Genomföra screening av missbildningar hos fisk

  Genomföra screening för missbildningar hos levande fisk, bl.a. larver

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Sköta återföringssystem i kläckeri

  Effektivt använda ett återföringssystem för specificerade vattenorganismer.

 • övervaka utfodringssystem

  Se till att fodermatare, utfodringssystemet och övervakningsinstrumenten fungerar. Analysera återkoppling från instrumenten.

 • övervaka kläckeriproduktionen

  Övervaka och upprätthålla kläckeriproduktionen, övervaka lager och rörelser.

Source: Sisyphus ODB