Yrke vattenbrukstekniker, skörd eller slakt

Vattenbrukstekniker (skörd eller slakt) arbetar med att skörda produktionen av vattenlevande organismer samt hanterar den komplexa utrustning och de maskiner som används vid skörd av specifika odlade arter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Brandbekämpning vid vattenbruksanläggningar

  De metoder och den utrustning som krävs för att släcka bränder i vattenbruksanläggningar.

 • Skördemetoder för fisk

  Kunskap om aktuella skördemetoder för fisk.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

Färdigheter

 • Förbereda för användning av liten båt

  Förbereda personal för användning av små fartyg, både med och utan tillstånd.

 • Göra i ordning hälsodokumentation

  Göra i ordning hälsodokumentation för fisk, blötdjur, kräftdjur eller andra.

 • Utför behandling av fisk under övervakning

  Tillämpa föreskrivna behandlingar av fisk under överinseende, inbegripet assistans med vaccinationsneddoppnings- och injektionsförfaranden.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Observera onormalt beteende hos fiskar

  Observera, beskriva och övervaka onormalt fiskbeteende i fråga om utfodring, simning och uppstigning till ytan.

 • Beräkna skördekostnader

  Rimligen uppskatta den skördeutrustning som behövs, ge korrekta skördeuppskattningar och arbeta inom tilldelade budgetar.

 • Skörda akvatiska resurser

  Kvalitetsbedöma fisk, musslor och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning inför skörd. Skörda skaldjur avsedda för att användas som livsmedel. Skörda levande fisk för att transporteras levande. Skörda alla arter på ett humant sätt. Hantera skördad fisk på ett sätt som bibehåller fiskköttets kvalitet.

 • Hantera avfall från fiskslakt

  Bortskaffa avfall, blod och fisk av lägre kvalitet i enlighet med avfallshanteringsrutinerna på anläggningen.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Underhålla utrustning för fiskslakt

  Rengöra och ställa av utrustning för fiskslakt efter användning.

 • Identifiera vattenbruksarter

  Identifiera de viktigaste odlade arter av fisk, skaldjur och kräftdjur i Europa.

 • Underhålla graderingsutrustning

  Upprätta utrustning och områden för effektiv gradering av fisk i enlighet med krav. Hålla utrustningen i funktionsdugligt skick under hela graderingsförfarandet. Rengöra och förvara utrustningen efter användning.

 • Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk

  Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk för effektiv isolering av kontaminerad fisk under behandling. Kontrollera behandlingar tillämpas för att undvika kontaminering av andra bestånd, kärl och omgivande miljö.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Utföra fisksortering

  Samla in levande fisk med hjälp av tekniker som minimerar stress för fisken och förhindrar flykt. Sortera fisken manuellt eller med hjälp av utrustning. Rapportera om sorteringsförfarandet, se till att specifikationerna följs.

 • Kontrollera behandlad fisk

  Övervaka behandlad fisk för att utvärdera effekten av behandlingar.

 • Förbereda utrustning inför fiskslakt

  Förbereda utrustning inför fiskslakt och anläggningar för effektiv slakt och efterföljande lagring.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Använda utrustning för att fånga fisk

  Använda utrustning för at fånga fisk, för klassificering, provtagning eller skörd.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Installera utrustning för fiskslakt

  Installera fiskavverkningsutrustning för effektiv slakt av fisken och efterföljande lagring.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Samla in död fisk

  Samla in död fisk i behållare såsom tankar och burar.

 • Tillämpa metoder för skörd av fisk

  Tillämpa metoder för skörd av fisk effektivt och på ett sätt som minimerar stressen för fisken. Slakta fisken på ett humant sätt.

 • Förbereda akvatiska djur för skörd

  Kvalitetsbedöma fisk, blötdjur och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning som förberedelse för skörd.

 • övervaka insamling av levande fisk

  Övervaka förhållanden vid insamling av levande fisk, inklusive fiskens stressnivåer.

 • Hantera slaktad fisk

  Hantera slaktad fisk på ett sätt som bibehåller köttkvaliteten. Lagra fisk effektivt i kylförvaring.

 • Rapportera skördad fiskproduktion

  Observera och rapportera fiskskörden och avvikelser från den förväntade fångstkvoten.

 • övervaka ätbeteenden

  Övervaka djurens foderbeteende. Samla in information om djurens tillväxt och göra prognoser för framtida tillväxt. Övervaka och bedöma biomassan med hänsyn till dödligheten.

 • Använda liten båt

  Använda en liten båt för transport och utfodring.

Source: Sisyphus ODB