Yrke vattenbrukstekniker, uppfödning

Vattenbrukstekniker (uppfödning) arbetar med produktion av vattenlevande organismer. De är specialister på uppfödning, avvänjning och produktion av ungfisk.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fortplantningsteknik för vattenbruk

  De tekniker som används för att stimulera fortplantningslek, lek i bon och kramning med lämpliga metoder för särskilda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter. Miljömässig kontroll av leken, användning av hormoner för att framkalla fortplantning och identifiering av avelsbestånd genom genetiskt urval.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Planktonproduktion

  Metoder, egenskaper och utrustning som används för odling av växtplankton, mikroalger och levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

Färdigheter

 • Använda värmeutrustning vid vattenbruk

  Använda lämplig vattenuppvärmnings- och pumputrustning, t.ex. elektriska värmare, värmeväxlare, värmepumpar och solvärmepumpar.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • övervaka kläckeriproduktionen

  Övervaka och upprätthålla kläckeriproduktionen, övervaka lager och rörelser.

 • Använda vattendesinficeringsutrustning

  Använda utrustning för vattendesinfektion med hjälp av olika metoder och tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, efter aktuella behov.

 • Bedöma larvers ätbeteende

  Övervaka ätbeteenden för att besluta om fodersammansättning, avvänja larver från levande byten och övergå till torrfoder eller pellets.

 • Underhålla kläckeriutrustning

  Utföra mindre reparationer av kläckeriutrustning vid behov.

 • Underhålla kläckerianläggningar

  Utföra mindre reparationer av kläckerianläggningar vid behov.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Förbereda avelsfisk

  Inkubera äggen fram till kläckningen. Bedöma äggens kvalitet. Inspektera fiskrom. Ta bort döda, icke livsdugliga och avfärgade ägg med hjälp av en sugspruta. Producera ögonpunktade ägg. Kläckning och underhåll av nyfödda larver.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning

  Sköta ungdjursproduktionen på yngelavdelning med hjälp av avancerad täthetsproduktionsteknik.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Sköta larvernas övergång till torrfoder under uppfödningen

  Vidta åtgärder för att föda upp arter, t.ex. gradvis övergå från levande bytesdjur till torrfoder i näringstillförseln till unga individer.

 • Genomföra screening av missbildningar hos fisk

  Genomföra screening för missbildningar hos levande fisk, bl.a. larver

 • Odla plankton

  Odla fytoplankton och mikroalger. Odla levande byten som t.ex. hjuldjur eller Artemia med avancerad teknik.

 • Föda upp bestånd vid vattenbrukskläckeri

  Använda lämpliga redskap för att samla in skaldjursyngel. Sortera vilda skaldjursyngel. Samla in naturligt producerade fiskägg, avlägsna äggens yttre bindemedel och inkubera äggen tills de kläcks. Hantera avelsbestånd från fisk och skaldjur och utfodra dem enligt deras specifika behov.

 • Utföra uppgifter vid kläckeriproduktion

  Samla in naturligt lagd fiskrom, separera fiskägg, inkubera äggen fram till kläckningen, ombesörja kläckning av äggen samt sköta och övervaka ynglen. Tillämpa tidiga utfodrings- och uppfödningstekniker för de odlade arterna.

 • Upprätthålla vattenkvaliteten i kläckerier vid vattenbruk

  Mäta vattenflödet i tankar och naturliga sötvattenreservoarer. Mäta vattenkvalitetens parametrar såsom pH, temperatur, syre, salthalt, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet och klorofyll.

 • Få odlade vattenbruksarter att släppa ifrån sig könsceller

  Få särskilda arter av odlad fisk, blötdjur, kräftdjur m.m. att släppa ifrån sig könsceller med hjälp av ändamålsenliga tekniker. Fastställa avelsbeståndets sexuella mognad med hjälp av ändamålsenliga dokumenterade tekniker för odlade arter av fisk, blötdjur och kräftdjur. Kontrollera avelsbeståndens yngelcykel. Använda hormoner för att framkalla fortplantning.

 • Använda syresättningsutrustning

  Sköta olika syrsättningssystem för vatten enligt kraven: ytluftare, skovelhjulluftare, kolonn-/kaskadluftare samt rena syresättningssystem.

 • Leda arbetet med att fånga avelsdjur

  Planera och genomföra arbetet med att fånga förvildade avelsdjur och vid behov placera förvildade avelsdjur i karantän. Övervaka insamlingen av larver eller yngel från miljön. Kontrollera användningen av lämpliga metoder för de specifika arterna, dvs. fisk, blötdjur, kräftdjur eller andra arter.

 • Föra kläckeribok

  Noggrant föra register och inventering över kläckeriproduktionen. Upprätthålla korrekt kläckningsdokumentation, inklusive utarbetande av hälsodokument för transport av kycklingar.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utfodra avelsdjur

  Utfodra avelsdjur i enlighet med näringsbehov. Detta kommer till en början att omfatta levande byten som rotifaer och artemia.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

Source: Sisyphus ODB