Yrke vattenbrukstekniker på recirkulationsanläggningar

Vattenbrukstekniker på recirkulationsanläggningar hanterar och kontrollerar produktionsprocesser för vattenlevande organismer i landbaserade recirkulationssystem som utnyttjar processer för återanvändning av vatten och drift av pump-, luftnings-, uppvärmnings-, belysnings- och biofilterutrustning samt reservkraftssystem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet i samband med akvatiska resurser

  De principer som ligger till grund för begreppet biosäkerhet i samband med odling av akvatiska resurser som avsalugrödor.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Cirkulationssystem

  Egenskaper och funktionssätt för komplexa cirkulations-, luftnings- och biofiltersystem.

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • återanvändning av vatten

  Principerna för återanvändning av vatten i komplexa cirkulationssystem.

 • Vattenkemianalys

  Principerna för komplex vattenkemi.

Färdigheter

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Utför behandling av fisk under övervakning

  Tillämpa föreskrivna behandlingar av fisk under överinseende, inbegripet assistans med vaccinationsneddoppnings- och injektionsförfaranden.

 • Sköta återföringssystem i kläckeri

  Effektivt använda ett återföringssystem för specificerade vattenorganismer.

 • Utföra vattenkemiska analyser

  Utföra vattenkemiska analyser.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Upprätthålla specificerade egenskaper hos vatten

  Reglera ventiler och placera bafflar i tråg för att justera vattnets volym, djup, tömningsfrekvens och temperatur enligt specifikationer.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Upprätta en riskbedömning

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva de åtgärder som ska vidtas på organisationsnivå.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Följa utfodringsscheman för fisk

  Följa dagliga utfodringsscheman för fisk i syfte att ta hänsyn till miljövariationer. Kontrollera att utfodringsscheman följs genom att korrekta utfodringsförfaranden används. Genomföra anpassningar av utfodringsscheman med beaktande av fluktuerande produktionsprestanda och varierande miljöförhållanden. Kontrollera specialistutfodringsprogram i syfte att främja specificerade produktionskrav. Undersöka förändringar i utfodringsbeteende i syfte att fastställa orsak och korrigerande åtgärder.

 • Sköta kontrollsystem

  Konfigurera och sköta elektriska, elektroniska och styrenheter.

 • övervaka fiskars hälsotillstånd

  Övervaka fiskars hälsa på grundval av födointag och allmänt beteende. Tolka miljöparametrar och analysera dödlighet.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • övervaka ätbeteenden

  Övervaka djurens foderbeteende. Samla in information om djurens tillväxt och göra prognoser för framtida tillväxt. Övervaka och bedöma biomassan med hänsyn till dödligheten.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Identifiera risker i vattenbruksanläggningar

  Identifiera farorna och utvärdera riskerna för hälsa och säkerhet i vattenbruksanläggningar.

 • Vara med och organisera säkerhetsövningar

  Delta i förberedelserna och genomförandet av säkerhetsövningar. Leda insatser på platsen. Se till att skriftliga övningsrapporter registreras på rätt sätt. Se till att all personal följer de etablerade nödförfarandena så noggrant som möjligt när en nödsituation uppstår.

 • Underhålla återföringssystem

  Övervaka och upprätthålla vattencirkulationen inom anläggningarna. Övervaka vattenfiltrerings- och vattenreningsutrustningens skick.

 • Arbeta som ett team

  Erkänna vikten av teamarbete, bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med alla kolleger på kasinot och inom verksamheten. Flexibilitet – inta en positiv och flexibel inställning till förändringar i prioriteringar och rutiner. Inta en positiv hållning till förändringar, åta dig nya uppgifter frivilligt och reagera positivt på nya arbetssätt. Kommunikation – säkerställa att tydlig och effektiv kommunikation upprätthålls med kasinochefen, speldirektören och spelchefer. Hålla regelbundna möten med chefer och personal och uppmuntra till tvåvägskommunikation och kontinuerlig förbättring.

 • övervaka odlade fiskarters tillväxthastighet

  Övervaka och bedöma tillväxthastigheter och biomassa hos odlade fiskarter med beaktande av dödligheten. Beräkna och prognostisera tillväxthastigheter. Övervaka och bedöma dödligheten.

Source: Sisyphus ODB