Yrke vattenbrukstekniker

Vattenbrukstekniker arbetar med produktion av vattenlevande organismer och är specialiserade på kulturodlingsprocesser, särskilt när det gäller utfodring och beståndsförvaltning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

 • Bedömning av tillväxthastighet

  De metoder som används för att bedöma tillväxthastigheten hos de viktigaste odlade arterna.

 • Datoriserade fodersystem

  Funktion hos kontrollerade system som tillhandahåller djurfoder.

 • Programvara för planering av vattenbruk

  Funktionsprinciper och användning av en programvara för planering av vattenbruk.

 • Odlingsutrustning för vattenbruk

  Förståelse för ritningar och planer för vattenbruksodling

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

Färdigheter

 • Använda liten båt

  Använda en liten båt för transport och utfodring.

 • Föda upp matfisk

  Odla och sköta om livsmedelsfisk eller exotisk fisk för kommersiell användning.

 • Utför behandling av fisk under övervakning

  Tillämpa föreskrivna behandlingar av fisk under överinseende, inbegripet assistans med vaccinationsneddoppnings- och injektionsförfaranden.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Identifiera vattenbruksarter

  Identifiera de viktigaste odlade arter av fisk, skaldjur och kräftdjur i Europa.

 • Identifiera risker i vattenbruksanläggningar

  Identifiera farorna och utvärdera riskerna för hälsa och säkerhet i vattenbruksanläggningar.

 • Utföra fisksortering

  Samla in levande fisk med hjälp av tekniker som minimerar stress för fisken och förhindrar flykt. Sortera fisken manuellt eller med hjälp av utrustning. Rapportera om sorteringsförfarandet, se till att specifikationerna följs.

 • Använda tung utrustning vid vattenbruk

  Utföra manuella arbetsmoment såsom manuella lyft, flyttning och placering av last. Använda lyftredskap såsom vinsch, sjökran, teleskoplastare och gaffeltruck.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Förbereda för specialist på fisksjukdomar

  Förbereda miljö och utrustning för behandlingar utförda av specialister på fisksjukdomar, inklusive vaccinationsbehandlingar.

 • övervaka utfodringssystem

  Se till att fodermatare, utfodringssystemet och övervakningsinstrumenten fungerar. Analysera återkoppling från instrumenten.

 • Utföra rutinuppgifter vid vattenbruk som rör beståndets hälsa

  Utföra aktiviteter som säkerställer övervakning och genomförande av hälsostandarder för vattenbruk och hälsoanalyser av fiskpopulationen.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Beräkna akvatiska resursers tillväxthastighet

  Beräkna och prognostisera tillväxthastigheter. Övervaka och bedöma tillväxt och biomassa med beaktande av dödlighetsfrekvens utifrån olika metoder för tillväxtbedömning.

 • Tillämpa standardförfaranden för utfodring

  Fyll i fodret på plats. Utfodra djuren för hand eller med utfodringsmaskiner enligt överenskomna protokoll. Övervaka djurens ätbeteende.

 • Assistera vid vaccinationsförfaranden

  Hjälpa yrkesutbildade med immersioner och injektioner i samband med vaccination.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

 • Följa utfodringsscheman för fisk

  Följa dagliga utfodringsscheman för fisk i syfte att ta hänsyn till miljövariationer. Kontrollera att utfodringsscheman följs genom att korrekta utfodringsförfaranden används. Genomföra anpassningar av utfodringsscheman med beaktande av fluktuerande produktionsprestanda och varierande miljöförhållanden. Kontrollera specialistutfodringsprogram i syfte att främja specificerade produktionskrav. Undersöka förändringar i utfodringsbeteende i syfte att fastställa orsak och korrigerande åtgärder.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Utföra underhåll på vattenbruksutrustning

  Underhålla vattenbruksutrustning och identifiera utrustningarnas behov. Utföra rutinunderhåll och mindre reparationer vid behov.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Förbereda för användning av liten båt

  Förbereda personal för användning av små fartyg, både med och utan tillstånd.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • övervaka ätbeteenden

  Övervaka djurens foderbeteende. Samla in information om djurens tillväxt och göra prognoser för framtida tillväxt. Övervaka och bedöma biomassan med hänsyn till dödligheten.

 • Mäta påverkan av viss vattenbruksverksamhet

  Identifiera och mäta de biologiska, fysikalisk-kemiska effekterna av specifik vattenbruksverksamhet på miljön. Utföra alla nödvändiga tester, inklusive insamling och bearbetning av prover för analys.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Säkerställa att säkerhetskraven för kassar uppfylls

  Se till att personalen uppfyller säkerhetskraven för kassar.

 • Inspektera vattenbruksutrustning

  Inspektera redskap och maskiner för vattenbruk för att se till att de fungerar korrekt.

Source: Sisyphus ODB