Yrke vattenkraftstekniker

Vattenkraftstekniker installerar och utför underhåll på system i vattenkraftverk. De genomför besiktningar, analyserar problem och utför reparationer. De ser till att turbinerna fungerar i enlighet med bestämmelserna och hjälper vattenkraftsingenjörer vid konstruktion av turbiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Miljöteknik

  Tillämpning av vetenskapliga och tekniska teorier och principer som syftar till att förbättra miljön och hållbarheten, som till exempel att tillhandahålla rena livsförnödenheter (som luft, vatten och mark) för människor och andra organismer, för miljösanering vid förorening, hållbar energiutveckling och förbättrad avfallshantering och metoder för avfallsminskning.

 • Energiomvandling

  De processer som energin genomgår när den övergår från en form till en annan.

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Oceanografi

  Den vetenskapliga disciplinen avseende studier av havsfenomen som till exempel havsorganismer, plattektonik samt havsbottnens geologi.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Främja innovativ infrastruktur

  Under hela samordningen av ett konstruktionsprojekt främja utvecklingen av innovativa och hållbara infrastrukturer i enlighet med den senaste utvecklingen på området.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Designa elkraftsystem

  Bygga produktionsanläggningar, distributionsstationer och -system samt överföringsledningar för att överföra energi och ny teknik till angivna platser. Använda högteknologisk utrustning samt utföra efterforskning, underhåll och reparation för att hålla systemen I drift. Utforma och planera byggnader som ska uppföras för ändamålet.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

Source: Sisyphus ODB