Yrke vattenvägsbyggare

Vattenvägsbyggare utför underhåll på kanaler, uppdämningar och andra vattenvägsanläggningar, t.ex. kust- eller inlandsvattenanläggningar. De ansvarar för anläggning av vågbrytare, kanaler, diken och vallar samt för andra arbeten i och nära vatten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

 • Utgrävningsmetoder

  De metoder för att avlägsna sten och jord som används på en utgrävningsplats och tillhörande risker.

 • Typer av vattenvägar

  Informationsområde som skiljer mellan olika typer av konstgjorda vattenvägar såsom kanaler och dammar.

 • Muddringskonsoler

  Konfiguration av olika typer av muddringskonsoler. Hur funktionerna hos mudderverket placeras hos konsolen.

 • Vattentryck

  Naturlagar, kvaliteter och tillämpningar som avser vätske- eller vattentryck.

 • Nationella vattenvägar

  Känna till de nationella vattenvägarna för sjöfart på inre vattenvägar, älvar, kanaler, hamnar och inlandshamnar samt förstå deras relation med godsflöden.

Färdigheter

 • Använda riggningsutrustning

  Förbereda nödvändig rullnings- och lyftutrustning för att lyfta och flytta föremål, t.ex. med kran eller ett blocksystem.

 • Bygga dammar

  Avvattna ett lämpligt område genom anläggande av en avledningstunnel och använda jordarbetsutrustning för att bygga en fångdamm. Avlägsna stenar och grus för att bygga en anläggning av betong för att förhindra vattenläckage genom användning av vattenstopp.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Mäta vattendjup

  Mäta djupet i en vattenmassa med hjälp av utrustning för djupmätning, t.ex. en djupmätare.

 • Kontrollera betongstrukturer

  Inspektera en betongstruktur visuellt för att se om den är strukturellt sund. Kontrollera olika typer av sprickor, t.ex. sådana som beror på korrosion på armering, stötskada eller hög vattenhalt.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Underhålla muddringsutrustning

  Hålla muddringsutrustningen i gott skick. Regelbundet besiktiga sugelement, pumpar, kablar, skärhuvuden och andra element och vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda eventuella skador eller nötning.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Hantera pumpgropar

  Kontrollera korrekt användning av pumpgropar; se till att rutinerna för att samla in och avlägsna oönskade eller överflödiga vätskor fungerar smidigt.

 • Bygga slussar

  Installera slussystem i kanalsträckor för att höja och sänka fartyg från en nivå till en annan. Dessa används för att passera längs kanaler samt för reglering av vattennivån.

 • Identifiera defekter i betong

  Använd infrarödteknik för att upptäcka defekter i betong.

 • Använda pumpar

  Använda industriella pumpar som avlägsnar överskottsvätska.

 • Utföra dräneringsarbete

  Gräva dräneringsdiken och lägga rörledningar eller rännor för att möjliggöra avrinning av överflödig vätska och undvika marksänkning eller andra skador.

 • Beräkna lutning

  Se till att den planerade ytan har den lutning som krävs för att förebygga vatten- eller vätskeansamling.

 • Använda pumpgropar

  Använda industripumpgropar avsedda för att avlägsna överflödig vätska, t.ex. vatten eller kemikalier.

 • Gräva i jord med mekanisk utrustning

  Använda mekanisk utrustning för att gräva upp och flytta jord. Forma gropar enligt utgrävningsplaner.

 • Installera tunnelsegment

  Placera armerade betongtunnelsegment efter att tunnelborrmaskinen har grävt ut ett tillräckligt stort utrymme. Placeringen av segmenten ska följa planerna eller beräkningarna för optimal placering.

Source: Sisyphus ODB