Yrke veterinärassistent

Veterinärassistenter bistår veterinären tekniskt och administrativt i enlighet med nationell lagstiftning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

  Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Miljöberikning för djur

  Typer, metoder och användning av berikning för djur för att möjliggöra naturligt beteende, inbegripet tillhandahållande av miljöstimuli, utfodringsverksamhet, mental stimulans, föremål för manipulation, social verksamhet och träning.

 • Biosäkerhet med koppling till djur

  Medvetenheten om hygien- och bioskyddsåtgärder vid arbete med djur, bl.a. orsaker till samt överföring och förebyggande av sjukdomar samt användning av policyer, material och utrustning.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

Färdigheter

 • Göra i ordning utrustning för bedövning av djur

  Göra i ordning den utrustning och de material som krävs för bedövning av djur.

 • Assistera vid administrering av djurbedövningsmedel

  Bistå veterinären vid administrering av bedövningsmedel till djur samt upprätthålla och övervaka anestesi under veterinäringrepp.

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Göra i ordning utrymmen för djurkirurgi

  Göra i ordning den kirurgiska miljön, inklusive förberedelserum, operationssalar, utrustning och material före operationen.

 • Assistera vid djurkirurgi

  Biträda veterinären vid kirurgiska ingrepp genom att utföra arbetsuppgifter som allmän operationsassistent.

 • Göra i ordning djur för kirurgiska ingrepp

  Förbereda djur för mindre och större kirurgiska ingrepp samt utföra korrekt utplacering och användning av aseptisk hudpreparation.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Utföra sysslor i samband med bilddiagnostik hos djur

  Förbereda utrustning och djur för bilddiagnostik. Utföra eller stödja bilddiagnostiska förfaranden. Ge omvårdnad till djuret som genomgår bilddiagnostik.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Assistera djurkirurgen som operationssköterska

  Bistå vid hantering av utrustning och material på ett sterilt sätt under kirurgiska ingrepp i operationssalen.

 • Utföra sysslor i samband med diagnostisering av djur

  Förbereda utrustning och djur för diagnostisering av djur. Genomföra eller stödja provinsamling. Bevara prover från djur för analys och meddela resultaten. Ta hand om det djur som undersöks.

 • Bemöta svårhanterliga personer

  Arbeta säkert och kommunicera effektivt med individer och grupper i svårhanterliga situationer. Detta kan inbegripa identifiering av tecken på aggressivitet, lidande och hotfullt beteende och metoder för att hantera dessa i syfte att hålla personen i fråga samt andra säkra.

 • Göra i ordning djur för bedövning

  Göra i ordning djur för bedövning, inklusive utföra kontroller och rutiner före anestesi samt rapportera resultat.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Assistera vid administrering av vätska till djur

  Förbereda utrustning för att administrera vätska till djur, observera djuret under behandlingen och föra register över vätskebalans.

 • övervaka tillståndet hos djur som är inlagda på sjukhus

  Övervaka de djur som är inlagda på sjukhus och vidta lämpliga åtgärder inom områden som kost, hygien och smärtlindring.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Assistera vid allmänna veterinärmedicinska förfaranden

  Bistå veterinärer genom att förbereda både djuret och utrustningen för medicinska ingrepp samt ge vård och omsorg till de djur som genomgår ett medicinskt ingrepp.

 • Sköta arbetsutrymmen på en veterinärmottagning

  Förbereda och upprätthålla arbetsmiljöer för användning, inbegripet utrustning och material, samt se till att utrustning och material finns att tillgå.

 • Tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

  Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

Source: Sisyphus ODB