Yrke videotekniker

Videotekniker styr (projicerade) bilder utifrån ett konstnärligt eller kreativt koncept i samverkan med artister under föreställningar. Deras arbete påverkas av och påverkar andra aktörers arbete. De har ett nära samarbete med designer, operatörer och artister. Videotekniker förbereder mediefragment, övervakar förberedelse av utrustningen, leder den tekniska personalen, programmerar utrustningen och hanterar videosystem. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och övrig dokumentation.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Driva en medieserver

  Konfigurera och köra en medieserver.

 • Samråda med berörda parter om genomförandet av en produktion

  Samråda med olika personer och grupper som har intressen i produktionen. Hålla dig uppdaterad om produktionens praktiska sida och hålla intressenterna uppdaterade.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Organisera resurser för konstnärlig produktion

  Samordna mänskliga, materiella och ekonomiska resurser i samband med konstnärliga produktioner utifrån befintlig dokumentation såsom manus.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Montera bildutrustning

  Installera och ansluta projektions- och bildutrustning.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Montera projektorutrustning

  Installera och ansluta projektorutrustning i ett konstnärligt sammanhang.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Fininställa en projektor

  Justera styrreglage på projektionsutrustningen för att få en tydlig och välplacerad bild.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Samspela med händelser på scenen

  Ta sina repliker från händelser på scenen och samspela med dem. Fatta beslut om den exakta tidpunkten och förfarandet i en levande miljö, för att skapa ett ledigt och konsekvent uppträdande.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Mixa rörliga bilder

  Följa olika videoströmmar under ett liveevenemang och mixa dem med hjälp av specialiserad utrustning och programvara.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • Redigera digitala rörliga bilder

  Använda specialiserad programvara för att redigera videobilder som ska användas i en konstnärlig produktion.

 • Planera audiovisuell inspelning

  Planera audiovisuella inspelningar.

Source: Sisyphus ODB