Yrke vinodlingschef

Vinodlingschefer organiserar vinodlingens och vingårdens verksamhet, i vissa fall även administration och marknadsföring.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Vinodling

  Kunskap om vinodling och dess principer.

 • Vinrelaterad forskning

  Kemi, biologi, mikrobiologi och laboratoriekunskaper, allt på området vin.

 • Produktionsprocesser i vinfabrik

  Produktionsprocesser och säkerhetskrav inom vinproduktion. Principer för vinframställning. Teknik och flödesteknik (pumpar och slangar).

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Affärsledning inom jordbruksområdet

  Förstå affärsprinciperna inom jordbruksproduktion och marknadsföring av relaterade produkter.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Principer för gödning

  Undersökning av växt- och markstruktur samt klimat- och miljöfrågor inom agronomisk produktion.

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Leda anläggningens skötsel

  Övervaka skötseln av anläggningen såsom mulchning, ogräsrensning, slyröjning och sopning i alla gångområden samt snöröjning, reparation av stängsel och uppsamling av skräp.

 • Kontrollera druvkvalitet

  Diskutera druvornas kvalitet och kvantitet med vinodlare under hela växtsäsongen.

 • Leda vinproduktionen

  Hantera framställningen av vin och se över produktionskanalerna och -volymerna.

 • Leda tillverkningsföretag

  Organisera och instruera personal, planera produktionsstrategier och -program, inklusive försäljning. Utföra beställningar av insatsvaror, material, utrustning och hantera lagren m.m. Medvetenhet om företagens och kundernas behov och justeringar i enlighet med planer och strategier. Uppskatta resurs- och kontrollbudgeten för företag och tillämpa principerna för företagsekonomi, produktion och projektledning.

 • Leda jordbrukspersonal

  Rekrytera och leda anställda. Detta inbegriper att fastställa organisationens arbetsbehov samt fastställa kriterier och förfaranden vid rekrytering. Utveckla personalens kompetens på grundval av företagets och individers nuvarande och framtida behov. Säkerställa personalens hälsa och säkerhet, inbegripet genomförandet av alla relevanta förfaranden och förfaranden inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med regelbundna uppföljningar.

 • Bedöma problem i en vingård

  Identifiera och bedöma problem i en vingård. Rekommendera effektiva, snabba och ekonomiska lösningar för att leverera frukt av hög kvalitet.

 • Kontrollera vinkvalitet

  Smaka av vin och sträva efter att förbättra dess kvalitet. Utveckla nya former av vin. Se till att kvaliteten upprätthålls under alla produktionsled, även när vinet har buteljerats. Dokumentation av att kvalitetskontroller överensstämmer med specifikationerna. Ansvara för underhållet av alla kvalitetsparametrar för alla viner.

 • Ansvara för bekämpning av skadegörare och sjukdomar

  Inspektera skadedjursangrepp, beställa bekämpningsmedel efter behov och inom ramen för budgeten, övervaka blandning och spridning av bekämpningsmedel samt föra register över användningen av bekämpningsmedel.

 • Sköta vingårdsproduktionens tekniska aspekter

  Styra hela produktionsprocessen i fråga om kvantitet och kvalitet. Besluta om ny praxis på vinodlingen och vingården genom att tillämpa en intern informations- och samrådsprocess.

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

Source: Sisyphus ODB