Yrke webbinnehållsansvarig

Webbinnehållsansvariga behandlar eller skapar innehåll för webbplattformar i enlighet med de långsiktiga strategiska målen, strategierna och rutinerna för en organisations webbinnehåll eller deras kunder. De kontrollerar och övervakar efterlevnaden av standarder, juridiska och integritetsföreskrifter samt säkerställer webboptimering. De ansvarar även för integrering av skribenters och designers arbete för att utarbeta en slutlig produkt som är förenlig med företagets standarder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Formatmallsspråk

  Datorspråk som förmedlar presentationen av strukturerade dokument, som till exempel Cascading Style Sheets (CSS). Dessa dokument måste följa formatmallar, en uppsättning stilistiska regler som t.ex. teckensnitt, färg och layout.

 • Innehållsutvecklingsprocesser

  Den specialiserade teknik som används för att utforma, skriva, sammanställa, redigera och organisera digitalt innehåll, som t.ex. text, grafik och videor för publicering.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Sökord i digitalt innehåll

  Digitala verktyg för sökordssökning. Systemen för informationssökning identifierar innehållet i ett dokument med hjälp av nyckelord och metadata.

 • Redigeringsprogramvara

  Den programvara som tillhandahåller förprogrammerade element som möjliggör utveckling av interaktiva multimedietillämpningar för att redigera, strukturera och placera innehåll som ska publiceras.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

 • Publiceringsmetod

  Metoder, regler, medier och verktyg för att publicera innehåll från innehållshanteringssystem i enskilda källor eller över medier.

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

Färdigheter

 • Säkerställa överensstämmelse med företagets bestämmelser

  Garantera att arbetstagarnas aktiviteter följer företagsreglerna, såsom de genomförs med hjälp av riktlinjer, direktiv, policyer och program för kunder och företag.

 • Skapa innehållsrubrik

  Hitta på en tilldragande rubrik som drar människors uppmärksamhet till innehållet i din artikel, historia eller publikation.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Identifiera konsumentkrav

  Tillämpa tekniker och verktyg, t.ex. undersökningar, frågeformulär och IKT-program, för framtagning, fastställande, analys, dokumentering och underhåll av användarkrav för system, tjänst eller produkt.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Utföra innehållskvalitetssäkring

  Validera innehållet genom att se över det utifrån formell och funktionell kvalitet, användbarhet och tillämpliga standarder.

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

 • Tillämpa verktyg för utveckling av innehåll

  Använda specialiserade verktyg för innehållsutveckling, till exempel innehålls- och terminologihanteringssystem, översättningsminnessystem, språkkontrollfunktioner och redigeringsprogram för att ta fram, sammanställa och omvandla innehåll i enlighet med fastställda standarder.

 • Sammanställa innehåll

  Hämta, välja och organisera innehåll från specifika källor, i enlighet med kraven för de producerande medierna, såsom trycksaker, webbaserade applikationer, plattformar, webbplatser och video.

 • Omvandla krav till innehåll

  Utveckla digitalt innehåll genom att följa angivna krav och riktlinjer.

 • Utföra sökmotoroptimering

  Genomföra marknadsundersökningar och -strategier som avser sökmotorprocesser, så kallad sökmotormarknadsföring, för att generera mer trafik till och exponering för en webbplats.

 • Använda innehållstyper

  Använda MIME-typer och undertyper som standardidentifierare för att ange den typ av data som en fil innehåller, t.ex. typ av länk, objekt, skript och stilelement och medietyp.

 • Använda innehållshanteringssystem

  Använda programvara som gör det möjligt att publicera, redigera och ändra innehåll samt utföra underhåll från ett centralt gränssnitt.

 • Hantera metadata i innehåll

  Tillämpa metoder och förfaranden för innehållshantering för att definiera och använda metadatakoncept, t.ex. data för skapande, för att beskriva, organisera och arkivera innehåll såsom dokument, video- och ljudfiler, applikationer och bilder.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Integrera innehåll i utdatamedia

  Sammanställa och integrera medie- och textinnehåll i online- och offlinesystem för publicering och distribution. Det kan exempelvis handla om webbplatser, plattformar, tillämpningsprogram och sociala medier.

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

Source: Sisyphus ODB