Yrke yrkeslärare, cateringtjänster

Yrkeslärare i cateringtjänster undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, cateringtjänster, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning om de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke i cateringbranschen. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov och utvärderar deras kunskaper och prestationer inom cateringtjänster genom uppgifter, tester och prov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Regler för livsmedelshygien

  Nationella och internationella regler för livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, till exempel förordning (EG) nr 852/2004.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Livsmedelsallergier

  Olika typer av livsmedelsallergier inom sektorn, vilka ämnen som utlöser allergier och hur de kan bytas ut eller elimineras (om möjligt).

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • EU:s politik för livsmedelssäkerhet

  Säkerställande av en hög nivå av livsmedelssäkerhet inom EU genom konsekventa, heltäckande åtgärder och lämplig övervakning, samtidigt som en effektiv inre marknad säkerställs. Genomförandet av denna strategi omfattar olika åtgärder, nämligen följande: säkerställa effektiva kontrollsystem och utvärdera efterlevnaden av EU:s standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet, inom EU och i tredje land i relation till deras export till EU, hantera internationella relationer med tredje land och internationella organisationer gällande livsmedelssäkerhet; hantera relationerna med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och säkerställa en vetenskapligt baserad riskhantering.

 • Livsmedels funktionella egenskaper

  Livsmedelsproduktens struktur, kvalitet, näringsvärde och/eller godtagbarhet. En livsmedelsfunktionell egenskap bestäms av ett livsmedels fysikaliska, kemiska och/eller organoleptiska egenskaper. Exempel på en funktionell egenskap kan vara löslighet, absorption, vattenupptagning, skumningsförmåga, elasticitet och absorptionskapacitet för fetter och främmande partiklar.  

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Principer för lagarbete

  Samarbete mellan personer som kännetecknas av ett enat engagemang för att uppnå ett visst mål, delta likvärdigt och upprätthålla en öppen kommunikation, underlätta en effektiv användning av idéer osv.

Färdigheter

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Tilldela läxor

  Dela ut övningar och uppgifter som eleverna ska genomföra hemma, förklara dessa på ett tydligt sätt samt fastställa tidsfrister och utvärderingsmetoder.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Upprätthålla elevdisciplin

  Se till att eleverna följer skolans regler och uppförandekod samt vidta lämpliga åtgärder vid överträdelse eller olämpligt beteende.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Främja samarbete mellan elever

  Uppmuntra elever att samarbeta med andra i sitt lärande till exempel genom grupparbeten.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Arbeta på yrkesskola

  Arbeta på en yrkesskola som tillhandahåller praktiska kurser till eleverna.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Anpassa undervisning till arbetsmarknaden

  Kartlägga utvecklingarna på arbetsmarknaden och ta hänsyn till deras betydelse för utbildningen av studenter.

Source: Sisyphus ODB