Yrke yrkeslärare, resor och turism

Yrkeslärare i resor och turism undervisar elever i sitt respektive studieområde, resor och turism, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom rese- och turismbranschen. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom resor och turism genom uppgifter, tester och prov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Turismmarknad

  Undersökning av turismmarknaden på internationell, regional och lokal nivå och med beaktande av turistdestinationer i hela världen.

 • Principer för lagarbete

  Samarbete mellan personer som kännetecknas av ett enat engagemang för att uppnå ett visst mål, delta likvärdigt och upprätthålla en öppen kommunikation, underlätta en effektiv användning av idéer osv.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Resebokning

  De olika steg som krävs för att boka resor, dess utförande och eventuella ytterligare relevanta åtgärder.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Lokal och regional turistindustri

  Egenskaper hos lokala sevärdheter och evenemang, logi, barer, restauranger och fritidsaktiviteter.

Färdigheter

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Arbeta på yrkesskola

  Arbeta på en yrkesskola som tillhandahåller praktiska kurser till eleverna.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Hålla presentationer om turism

  Hålla presentationer om turistindustrin i allmänhet och särskilda turistattraktioner i synnerhet.

 • Upprätthålla elevdisciplin

  Se till att eleverna följer skolans regler och uppförandekod samt vidta lämpliga åtgärder vid överträdelse eller olämpligt beteende.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Anpassa undervisning till arbetsmarknaden

  Kartlägga utvecklingarna på arbetsmarknaden och ta hänsyn till deras betydelse för utbildningen av studenter.

 • Undervisa i turismvetenskap

  Undervisa studenter i teori och praktik avseende rese- och turismvetenskap för att hjälpa dem att skapa en framtida karriär på detta område, särskilt i teman såsom turismplatser, kundservice och bokningstekniker.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Lära ut tekniker för kundservice

  Lära ut tekniker som syftar till att upprätthålla kundservicestandarder på en tillfredsställande nivå.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Främja samarbete mellan elever

  Uppmuntra elever att samarbeta med andra i sitt lärande till exempel genom grupparbeten.

 • Tilldela läxor

  Dela ut övningar och uppgifter som eleverna ska genomföra hemma, förklara dessa på ett tydligt sätt samt fastställa tidsfrister och utvärderingsmetoder.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

Source: Sisyphus ODB