Profession chef for fødevareproduktion

Chefer for fødevareproduktion fører tilsyn med og overvåger produktionen og har det overordnede ansvar for personale og relaterede spørgsmål. De har et detaljeret kendskab til fremstillingsprodukter og deres produktionsprocesser. På den ene side kontrollerer de procesparametrene og deres indflydelse på produktet, og på den anden side sikrer de, at bemandings- og rekrutteringsniveauet er tilstrækkeligt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med produktionskrav

  Overvåge produktionsprocesserne og forberede alle de ressourcer, der er nødvendige for at opretholde en effektiv og kontinuerlig produktionsstrøm.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Forvalte ressourcer i forbindelse med fremstilling af fødevarer

  Forvalte ressourcer for at sikre tilstrækkeligt og uddannet personale med henblik på at sikre et ensartet resultat.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Analysere tendenser inden for fødevare- og drikkevareindustrien

  Undersøge tendenser i fødevarer i forbindelse med forbrugernes præferencer. Undersøge centrale markeder på grundlag af både varetype og geografi såvel som teknologiske forbedringer inden for branchen.

 • Fastsætte KPI'er for produktion

  Fastsætte og opfylde KPI'er i overensstemmelse med virksomhedens strategi, og sikre, at kundekravene opfyldes.

 • Sikre omkostningseffektivitet inden for fødevareproduktion

  Sikre, at hele processen med fremstilling af fødevarer fra modtagelse af råvarer, produktion, fremstilling og emballering af fødevarer er omkostningsbesparende og effektiv.

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

 • Planlægge aktiviteter på fødevarefabrik

  Udarbejde planer for anlæg til produktion af fødevarer ved at planlægge de vigtigste aktiviteter inden for de aftalte budget- og serviceniveauer. Fastsætte realistiske tidspunkter og omkostninger for produktionsaktiviteterne under hensyntagen til produktivitet og effektivitet.

 • Implementere kortsigtede mål

  Fastlægge prioriteter og øjeblikkelige tiltag for den nærmeste fremtid.

 • Lede korrigerende foranstaltninger

  Gennemføre korrigerende foranstaltninger og planer for løbende forbedringer ud fra interne og eksterne kontroller med henblik på at opfylde fødevaresikkerhed og kvalitetsresultatindikatorer efter en nærmere aftalt tidsplan.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Føre tilsyn med medarbejdere på fødevarefabrikker

  Føre tilsyn med medarbejderne og overvåge produktkvaliteten i planter, der omdanner råvarer, herunder levende dyr, grøntsager og korn til produkter.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Formidle produktionsplan

  Formidle produktionsplanen til alle niveauer på en sådan måde, så mål, processer og krav er klare. Sikre, at oplysninger videregives til alle, der er involveret i processen, idet de påtager sig deres ansvar for den overordnede succes.

 • Anvende statistiske metoder i kontrolprocesser

  Anvende statistiske som eksperimentdesign og statistisk processtyring med henblik på at kontrollere fremstillingsprocesser.

 • Fortolke data fra fødevarefremstilling

  Fortolke data fra forskellige kilder såsom markedsdata, videnskabelige artikler og kundekrav med henblik på forskning i udvikling og innovation inden for fødevaresektoren.

Source: Sisyphus ODB