Profession chef for strategisk planlægning

Chefer for strategisk planlægning skaber sammen med et hold af ledere de strategiske planer for virksomheden som helhed og koordinerer implementeringen i hver afdeling. De er med til at fortolke den overordnede plan og skabe en detaljeret plan for hver af afdelingerne og filialerne. De sikrer sammenhæng i gennemførelsen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

 • Procedurer i ledelsesafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre særlige forhold i forvaltnings- og strategiafdelingen inden for en organisation såsom strategiske processer og den overordnede ledelse af organisationen.

Færdigheder

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Gennemføre operationelle forretningsplaner

  Gennemføre den strategiske forretnings- og driftsplanlægning for en organisation ved at engagere sig og uddelegere til andre, overvåge fremskridt og foretage tilpasninger undervejs. Evaluere, i hvilket omfang der er opnået strategiske mål, lære af erfaringer, fejre fremgang og anerkende folks bidrag.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Lede virksomhedens afdelingschefer

  Samarbejde og vejlede ledere af en virksomheds afdelinger med hensyn til selskabets mål samt de foranstaltninger og forventninger, der er pålagt dem som ledere.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

 • Præge ledelsen med visioner

  Integrere ambitioner og visionære planer i både planlægningen og den daglige drift for at fastsætte mål for virksomheden, som den skal forfølge.

 • Meddele forretningsplaner til kolleger

  Sprede, fremlægge og kommunikere forretningsplaner og -strategier til ledere, medarbejdere, og sikre at mål, handlinger og vigtige budskaber formidles korrekt.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Udvikle virksomhedsstrategier

  Skitsere, planlægge og udvikle strategier for virksomheder og organisationer med henblik på at opnå forskellige formål, f.eks. etablering af nye markeder, renovering af en virksomheds udstyr og maskiner, gennemførelse af prisstrategier osv.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Rådgive om kommunikationsstrategier

  Give virksomheder og organisationer konsulenttjenesteydelser vedrørende deres interne og eksterne kommunikationsplaner og deres repræsentation, herunder deres tilstedeværelse online. Anbefale forbedringer i kommunikationen og sikre, at vigtige oplysninger når frem til alle medarbejdere, og at deres spørgsmål besvares.

 • Definere organisatoriske standarder

  Skrive, gennemføre og fremme virksomhedens interne standarder som en del af driftsplanerne for de aktiviteter og præstationsniveauer, som selskabet agter at opnå.

 • Rådgive om effektivitetsforbedringer

  Analysere oplysninger og detaljer om processer og produkter for at rådgive om mulige effektivitetsforbedringer, der kan gennemføres, og som vil indebære bedre udnyttelse af ressourcerne.

 • Udvikle forretningsplaner

  Planlægge, skrive og samarbejde i forbindelse med gennemførelsen af forretningsplaner. Medtage og forudse markedsstrategien, virksomhedernes konkurrenceanalyse, udformningen og udviklingen af planen, aktiviteterne og ledelsesaspekterne samt den økonomiske prognose for forretningsplanen.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

Source: Sisyphus ODB