Profession driftschef inden for minedrift

Driftschefer inden for minedrift kontrollerer, dirigerer, planlægger og koordinerer mineproduktionsaktiviteter. De har et lovbestemt ansvar for sikkerheden og er også ansvarlige for miljøpåvirkningen. De fører tilsyn med anskaffelsen, installationen, vedligeholdelsen og lagringen af mineanlæg og -udstyr. De leder og forvalter i henhold til organisationens adfærdskodeks.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

Færdigheder

 • Føre fortegnelser vedrørende minedrift

  Sikre, at kravene til produktions-, miljø- og teknisk rapportering og registrering er opfyldt, med henblik på at analysere produktiviteten og overholde lovgivningens krav.

 • Optimere de finansielle resultater

  Lede og koordinere organisationens finansielle operationer og budgetaktiviteter med henblik på at optimere det økonomiske resultat.

 • Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler

  Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler med entreprenører, politikere og offentligt ansatte.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Overvåge mineproduktion

  Føre tilsyn med minedriftsproduktionen for at vurdere den driftsmæssige effektivitet.

 • Administrere mineudstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installation, vedligeholdelse og opbevaring af mineudstyr.

 • Vurdere driftsomkostninger

  Anslå driftsomkostninger i form af arbejdskraft, forbrugsmaterialer og vedligeholdelse.

 • Styre kommercielle risici

  Analysere og evaluere kommercielle risici og udvikle passende strategier til løsning af disse risici.

 • Kommunikere om minedrifts indvirkning på miljøet

  Forberede forhandlinger, forelæsninger, høringer af interessenter og offentlige høringer om miljøspørgsmål i forbindelse med minedrift.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Overvåge mineplanlægningsaktiviteter

  Lede, kontrollere og undersøge mineplanlægnings- og undersøgelsespersonale og -aktiviteter.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Prognosticere risici for organisationen

  Analysere en virksomheds drift og foranstaltninger med henblik på at vurdere deres konsekvenser, mulige risici for virksomheden og udvikle egnede strategier til afhjælpning heraf.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Udvikle sundheds- og sikkerhedsstrategier inden for minedrift

  Udvikle strategier og procedurer for forvaltning af sundhed og sikkerhed inden for minedrift. Sørge for, at procedurerne som minimum er i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

 • Have kontakt med lobbyister mod minedrift

  Kommunikere med lobbyister, der er imod minedrift, i forbindelse med udvikling af en potentiel mineralforekomst.

 • Tænke proaktivt

  Tage initiativer med henblik på at opnå forbedringer.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Finde muligheder for procesforbedringer

  Finde muligheder for forbedringer af driftsmæssige og finansielle resultater.

 • Udvise sociale kompetencer

  Evne til at interagere effektivt med andre.

 • Evaluere mineudviklingsprojekter

  Evaluere minemetoder og -procedurer, herunder affaldshåndtering, mineplaner, produktionsfrister og udgifter.

Source: Sisyphus ODB