Profession energichef

Energichefer koordinerer deres energiforbrug i en organisation og sigter mod at gennemføre politikker for øget bæredygtighed og minimering af omkostninger og miljøindvirkninger. De overvåger energibehovet og -forbruget og udvikler forbedringsstrategier samt undersøger den mest fordelagtige energikilde til organisationens behov.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elforbrug

  De forskellige faktorer, der indgår i beregningen og vurderingen af elforbruget i en bolig eller et anlæg, samt metoder, hvorpå elforbruget kan sænkes eller gøres mere effektivt.

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

Færdigheder

 • Gennemføre energiaudit

  Analysere og evaluere energiforbruget på en systematisk måde for at forbedre den energimæssige ydelse.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Udvikle produktionspolitikker

  Udvikle politikker og procedurer, der anvendes i produktion, f.eks. beskæftigelsespolitikker eller sikkerhedsprocedurer.

 • Udarbejde retningslinjer for fremstilling

  Udarbejde procedurer og retningslinjer for at sikre, at national lovgivning og brancheregler overholdes af fabrikanterne på både det internationale og det indenlandske marked.

 • Definere kvalitetskriterier for produktion

  Definere og beskrive kriterierne for måling af datakvalitet til produktionsformål, f.eks. internationale standarder og fremstillingsforskrifter.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Promovere bæredygtig forvaltning

  Bidrage til planlægning og politikudvikling med henblik på bæredygtig forvaltning, herunder bidrag til miljøkonsekvensvurderinger.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Rådgive om forbrug af forsyningstjenester

  Rådgive personer eller organisationer om metoder, hvormed de kan nedbringe forbruget af forbrugstjenester, såsom varme, vand, gas og elektricitet, for at spare penge og indarbejde bæredygtig praksis.

 • Udarbejde energieffektivitetsaftaler

  Udarbejde og revidere kontrakter, der beskriver den energimæssige ydelse, samtidig med at det sikres, at de opfylder lovkravene.

 • Analysere energiforbrug

  Evaluere og analysere den samlede mængde energi, der anvendes af en virksomhed eller en institution, ved at vurdere de behov, der er forbundet med de operative processer, og ved at identificere årsagerne til overflødigt forbrug.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udvikle medarbejdere

  Være leder for medarbejdere for at opfylde organisationernes forventninger til produktivitet, kvalitet og målopfyldelse. Give effektiv feedback på præstationer gennem anerkendelse og belønning af medarbejdere sammen med personalechefen efter behov

 • Udvikle business case

  Indsamle relevante oplysninger for at udarbejde et velskrevet og velstruktureret dokument, der kan bane vejen for et givet projekt.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Udvikle energipolitik

  Udvikle og vedligeholde en organisations strategi for dens energimæssige ydeevne.

 • Fastlægge energibehov

  Fastlægge arten og omfanget af den energiforsyning, der er nødvendig i en bygning eller et anlæg, med henblik på at levere de mest fordelagtige, bæredygtige og omkostningseffektive energitjenester til en forbruger.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Fremme innovativt infrastrukturdesign

  Gennem koordinering af et teknisk projekt at fremme udviklingen af infrastruktur, der er innovativ og bæredygtig, i overensstemmelse med den seneste udvikling på området.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

Source: Sisyphus ODB